019 Chơn Truyền Trung Đạo
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

DUY trì Kinh báu để đời xem,

TÂM Đạo thường hay lý kiếm tầm,

DUY có người mê tuồng mộng ảo,

VẬT hành không quí lại chê khen.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Muốn rõ cơ mầu nhiệm tuyệt đối của Chơn-Lý, trước phải tu thân hành Đạo, rồi lần lần mới thấu đáo huyền-linh. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Vậy nên đứng trong Trời Đất phải cần nương theo Thiên lý lưu hành, chớ nên tự phụ. Muốn biết đường Thiên-lý, phải lấy Đạo làm đầu; trước lo tu niệm cái tâm cho thanh khiết, gìn cái tánh cho ngay thẳng nhẹ nhàng, xử thế phải Nhơn Từ, Công Bình, Bác Ái. Tu thân cần phải tập tánh Từ Bi, rồi mới lần hồi rõ cơ Tạo-vật. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Mục lục Chơn Truyền Trung Đạo More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Lưới Trời phải vướng truyền lao,

Mấy kẻ DANH nêu kiệt sĩ hào,

Thức giấc TIÊN bày cơ giáo nhiệm,

Tỉnh say TRƯỞNG-Đức thoát thân nào.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Khôn mà chắc gì đặng sống, dại mà chắc gì phải chết, thế nên con người phải “biết” mà giữ lấy tâm hồn, càng lẫn lộn mưu khôn, càng chịu điều cay nghiệt. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Bê trễ khó tròn định chữ Tâm,

Tâm khai hiệp điển chiếu Nguơn-Thần,

Tánh tồn nhẫn nại lo bồi bổ,

Tâm phát huệ minh cứu thế trần.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Trong lúc hành Đạo, phải tịnh dưỡng Nguơn-Tinh đặng bổ cho Nguơn-Khí, rồi Nguơn-Thần. Nhờ Nguơn-Khí giúp mà đặng minh tâm kiến tánh hiểu xa thấy rộng, đặng độ dẫn sanh linh, ấy là cơ Tịnh Luyện mà thành Đạo mới khỏi lạc lầm More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:     Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các trò lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các trò nhớ mà chủ tâm cứu thế. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Biết Đạo thì tua trước biết mình,

Biết mình khá sửa cái tâm linh,

Tâm linh xóa bỏ đời yêu mị,

Hành Đạo học thông mấy quyển Kinh.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Hạ-Nguơn Đạo-Giáo thất truyền,

Sách kinh sai biệt mối giềng lợt phai.

        Tam-Kỳ vâng chiếu Cao-Đài,

Ban Kinh Thánh-Đức chỉnh bày hậu sanh.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

MINH minh nhựt rạng chiếu Càn-Khôn,

CẢNH thế thức tri tánh bảo tồn,

CHIẾU khắp nhơn sanh khuyên cõi tục,

TRẦN ai thức giấc chớ bôn chôn.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Có tôn-giáo mới khai hóa nhơn sanh, mới an nhàn xã hội. Nhơn sanh nhuần gội Đạo-đức, người thương yêu dìu dắt nhau trên thế lộ gập ghình More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:     Nhưng phải hiểu rằng: lỗi người thì mình biết, lỗi ta, ta lại không ngó ngàng. Thế gian thường khuyết điểm với cái chí hẹp hòi, trong gia đình không giữ chữ Từ-Bi nên thường xảy ra sự nguy biến với thê thằng tử phược, cha lại xa con, vợ xa chồng, đệ huynh mất tình Thủ-Tín; đó là bổn phận làm người chưa trọn với thế-đạo nhơn luân. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

-vi Đạo-Chánh buổi Tam-Kỳ,

DANH hậu tương truyền lý nhiệm tri,

TIÊN bút điển quang ban cứu thế,

TRƯỞNG minh lý chánh buổi khuynh nguy.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Quanh quẩn văn-chương cũng mấy hàng,

Lần tìm Đạo-Học luống mơ màng,

Biết tu khá nhớ nơi tâm trí,

THÁNH-ĐỨC kỳ ba dạy rõ ràng.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:   Vậy ai là kẻ muốn tầm hiểu Cơ Trời, muốn mở màn chơn lý, khá mau mau đem con mắt tinh thần ngó vào thân thể rồi sẽ lấy trí tưởng tượng mà sửa tâm tánh trước đi, rồi mới mong lần hồi thắng đạt máy huyền vi trong muôn một. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Ớ em, Kinh báu đã ra đời,

Chị đến Non Kỳ dạy mấy lời,

Thế cuộc tồn vong tầm mạc trắc,

Ái tha nữ-liệt khổ đời ôi.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

      Vạn bang ngày kia cũng huynh đệ đồng một nhà,

      Mấy sắc da rồi cũng nhà Tam-Kỳ Đại-Đạo.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

TỰ lập Đạo tâm kỉnh bái quì,

DO nơi lý nhiệm sắc vô-vi,

TÍN trung đắc hiệp tâm thành nguyện,

NGƯỠNG mộ Tam-Kỳ bước tấn phi.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
 
Trang Chánh • •