002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Stories
Summary: Thánh Giáo Sưu Tập 1966. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 03/29/2007
Summary: Các con hãy vui vẻ thưởng Xuân, đem Đạo Thầy truyền bá khắp nơi, đem hột giống lành gieo rải lan tràn, và đem ân lành phổ cập cho tất cả con cái của Thầy cho chúng hiểu được lý Đạo, trở về nguyên lý hiệp nhứt cùng Thầy hầu tái lập cõi đời Thượng Nguơn Thánh Đức. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Hễ thông Đạo, thông vạn vật thì hòa mình cùng vạn vật đại toàn thể, không còn chấp ngã nhĩ bổn tha nữa. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Tang thương biến đổi mấy sông non,

Tuế nguyệt trường lưu chí chẳng mòn,

Xuân sắc đượm nhuần Trời đất đẹp,

Trở về trần tục gọi lòng son.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

GIÁO dân mở Đạo dựng xây đời,

TÔNG chỉ trước nào có rẽ đôi,

BAN phát năm chi do một gốc,

CHỈNH khai bảy phái bởi ba ngôi.

ĐẠO mầu cứu thế cơn giông tố,

NGUYỄN, Phạm (1) cũng đồng nguyện thế thôi.

NGỌC đá đến nay đà sáng tỏ,

TƯƠNG lai ánh Đạo rạng ven Trời.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Còn nhớ năm xưa tại cảnh nầy,

Cùng chung huynh đệ kết liên dây,

Gian nan cũng có, buồn vui có,

Lớn nhỏ điểm tô mối đạo Thầy.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

GIA hưng quốc thạnh Đạo hoằng khai,

điểm non sông dụng đức tài,

GIÁO hóa sanh linh về chánh tín,

CHỦ tâm một bước chớ hàng hai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Đời với Ðạo cơ cầm có một,

       Đạo với đời nguyên cốt không hai,

              Nếu đời không Đạo, đời sai,

Đời sai thì Đạo càng ngày càng chinh.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

CỬU trùng phó lịnh giáng khai xuân,

VỊ thế nhơn lai tỉnh mộng trần,

TIÊN cảnh vô vi nhi bất hoại,

NƯƠNG Nương giá ngự quản thi ân

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Công phu Đạo nghiệp sử đề danh,

Buồn nỗi phái chi chẳng hiệp thành,

Ai có về quê xin nhắn nhủ,

Ta còn sống mãi với nhơn sanh.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Chính mình Thầy đến chốn Nam bang,

Mượn đất đem gieo mối Đạo vàng,

Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lão,

Nâng cành sửa lá Pháp, Hòa, Tăng,

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Còn chữ Giáo sau này, là tôn giáo hay là Ðạo Giáo chớ không phải giáo là dạy. "Tôn giáo là cửa vào Ðại Ðạo, vào chơn lý".

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Cùng gặp gỡ Cao Ðài Ðại Ðạo,
Hòa lý chơn cởi tháo hữu hình;
Ðừng vì sắc phái âm thinh,
Ðừng vì mặc cảm chia tình đó đây.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Mở đức càn khôn giúp trẻ hiền,
Trong khi đời đạo thảy chinh nghiêng;
Lâm trần cho trẻ đồng vui dạ,
Ðem mảnh thân con tựa Mẹ hiền

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Gát giá xe loan đến cõi trần,
 Ðể lời dạy dỗ hỡi nguyên nhân;
 Ðời bao nhiêu khổ nên hành đạo,
 Có Mẹ Diêu Trì sớm đỡ nâng.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Ðông hà Tây trúc cảnh thiên nhiên,
 Phương vị thanh cao thú diệu huyền;
 Chưởng đắc kim hoa huờn ngọc quả,
 Quản thi chánh pháp độ nhân nguyên.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

 Hiển linh nhờ giữ vẹn công phu,
 Thế sự xem như cảnh ngục tù;
 Ðạo đức hỡi ai gìn chín chắn,
 Nhơn tâm khắc phục thoát diêm phù.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Vân hạc khinh khinh bộ thảo hài,
Hương hoa điểm sắc tiếu hoa khai;
Thánh lâm diễn vọng cao sơn khứ,
Mẫu tại cao sơn lệ cảm hoài.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Thu về vui với cõi trần gian,
Nữ giới chen chưng đến đạo tràng,
Giữa lúc nhơn sanh còn cộng nghiệp,
Lo tu để sớm giảm tai nàn.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
 
 
Trang Chánh • •