018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

Vô-Cực sắc khai Ngã tại tiền,

Thậm thâm vi diệu, Chủ Căn Nguyên,

Âm Dương tự chuyển, sanh Thiên-Tượng,

Trọng Trước, Pháp-Luân, chuyển Bổn-Nguyên.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Vậy các con nữ phái rán tầm Triết-Lý của Mẹ ban truyền hầu khởi thủ phanh luyện cho có chuẩn thằng theo Cơ Siêu-Việt tối thượng của Mẹ ban đây, mà lo trở về ngôi xưa vị cũ cùng bạn Tiên. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Mục lục Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Hình-nhi thượng-học, pháp-tân khai,

Môn đệ gắn tầm, dạ chớ sai,

Hữu dụng ngày mai, ra giáo chúng,

Chớ đừng bỏ dỡ, đọa ngày mai.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cõi đời đặng sống, muôn Thu dẫy đầy.

                    Ta tột sáng cũng Thầy bố hóa,

                    Nhờ Ngũ-Hành vận hóa công phu,

                           Khí-Linh, Ngũ-Khí khinh phù,

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Âm Dương ngưng tựu, biến sanh ôn hòa.

                    Khí Ôn-Nhiệt: khai ra nhơn loại,

                    Trước là ngôi Tứ-Đại Bộ-Châu,

                           Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, cơ cầu,

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cơ Tạo-Hóa nhiệm mầu luật định,

Lý Vô-Vi đức-tín Đất Trời,

Hư vô chủ tể loài người,

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

DIÊU động thương con giáng điển đồng,

Bửu TRÌ cam lộ, rưới ân hồng,

Thiên KIM nan phục, kỳ nhu thể,

MẪU giáng khuyên con dựa cửa “Không”.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
 
Trang Chánh • •