RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

Vô-Cực sắc khai Ngã tại tiền,

Thậm thâm vi diệu, Chủ Căn Nguyên,

Âm Dương tự chuyển, sanh Thiên-Tượng,

Trọng Trước, Pháp-Luân, chuyển Bổn-Nguyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 650 Read Count: 499
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Vậy các con nữ phái rán tầm Triết-Lý của Mẹ ban truyền hầu khởi thủ phanh luyện cho có chuẩn thằng theo Cơ Siêu-Việt tối thượng của Mẹ ban đây, mà lo trở về ngôi xưa vị cũ cùng bạn Tiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: No Word count: 3292 Read Count: 200
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Mục lục Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 56 Read Count: 108
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Lời tựa by LeSonThanhMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Hình-nhi thượng-học, pháp-tân khai,

Môn đệ gắn tầm, dạ chớ sai,

Hữu dụng ngày mai, ra giáo chúng,

Chớ đừng bỏ dỡ, đọa ngày mai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 459 Read Count: 211
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cõi đời đặng sống, muôn Thu dẫy đầy.

                    Ta tột sáng cũng Thầy bố hóa,

                    Nhờ Ngũ-Hành vận hóa công phu,

                           Khí-Linh, Ngũ-Khí khinh phù,


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1323 Read Count: 202
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Âm Dương ngưng tựu, biến sanh ôn hòa.

                    Khí Ôn-Nhiệt: khai ra nhơn loại,

                    Trước là ngôi Tứ-Đại Bộ-Châu,

                           Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, cơ cầu,


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2051 Read Count: 478
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cơ Tạo-Hóa nhiệm mầu luật định,

Lý Vô-Vi đức-tín Đất Trời,

Hư vô chủ tể loài người,


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 5785 Read Count: 801
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

DIÊU động thương con giáng điển đồng,

Bửu TRÌ cam lộ, rưới ân hồng,

Thiên KIM nan phục, kỳ nhu thể,

MẪU giáng khuyên con dựa cửa “Không”.


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 6422 Read Count: 1217
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
Trang Chánh • •