017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Stories
Summary:

TÂY đài ác xế ngã tây đài,

VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,

KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,

MẪU thân ban phước kẻ trần ai.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ðêm thanh NGỌC bút chỉ phê ban,

Thánh sắc HOÀNG ân chiếu rỡ ràng,

Hạ phẩm THƯỢNG lưu con gắng bước,

Cho thành ÐẾ Ðạo cõi Nam-Bang.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Mục lục Giáo Đoàn Nữ Giới More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Thâu Thần, luyện Khí, hiệp Tinh,

Linh đơn chi phối ngọc huỳnh chói xa.

       Giải mê đời tỉnh nam-kha,

Cao-Ðài cứu thế kỳ ba độ đời.

       Khá nên giải thoát ai ơi!

Sẵn đường Ðạo-Ðức có lời dạy khuyên.

       Dặm trình trực chỉ non Tiên...

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ðạo đức đem tô điểm nét hoa,

Làm sao cho rỡ mặt đàn bà!

Kìa chuông tấn hóa vang rền khắp,

Nọ nước cảm tình vẫy tưới ra.

Tiếng gọi tinh thần nghe vẳng đó,

Ánh đèn giác ngộ vẫn còn xa,

Hỡi ai! đang sống trong đêm mộng,

Gặp hội văn minh tỉnh dậy mà.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Nương mây giục bước giá đàn tiền,

Ðề bút khuyên đời một ít thiên,

Nghĩa lý chỉ cho tường với tận,

Văn bài ghi sẵn chép cùng biên.

Văn chương vẽ mặt người tài đức,

Vịnh phú nêu tên kẻ phẩm hiền,

Ðem GIÁO ÐOÀN Kinh cho NỮ-GIỚI,

Tập rèn văn chất phải tinh chuyên.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Dạy khuyên nữ giới hùng cường,

Liễu bồ nên cũng sánh dường nam nhi.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ai muốn tròn xong cuộc sống đời,

Nên gìn Ðạo-Ðức chớ buông trôi,

Trên hòa dưới thuận tình em chị,

Ngoài ấm trong êm nghĩa đất trời.

Ðức kém khó mong đời hạnh phúc,

Ðức tròn dễ bước buổi yên vui,

Khuyên đời hãy rán bồi âm đức,

Hễ có cho vay ắt có lời.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •