RSS
Site Info
Members: 381
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ologemic
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Stories
Summary:

DI truyền diệu khuyết giải trần lao,

ÐÀ chiếu thâm ân nhuận trí vào,

PHẬT pháp Chuyển-Mê qui đức tánh,

TỔ thành Ðại-Ðạo tá thâm cao.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1842 Read Count: 290
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Gia Tô Giáo-Chủ by Jesus Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

GIA giáo nhà Nam đã đến kỳ,

công tranh lực đến khoa thi,

GIÁO khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

CHỦ định trung tâm sắc ký thì.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 470 Read Count: 253
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

hòa chánh gốc Ðạo Thiên-Tiên,

THÁI nhựt hoàng minh rọi khắp miền,

BẠCH hạc đồng đưa linh hạ giáng,

Ðàn cơ vô lễ tội chư hiền.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2106 Read Count: 249
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Tây phương vui thấy Ðạo huy hoàng,

Nhơn loại đắc truyền bí pháp ban,

Phổ hóa Chuyển-Mê người giấc mộng,

Tiên tri hội giáo lịnh tiên đoan.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 637 Read Count: 202
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

THÁNH-ÐỨC gieo truyền mau bước kịp,

CHUYỂN-MÊ thế giới trở nên lành,

Tinh thần bền vững muôn thu chói,

Vật chất tiêu tan trái chín nhành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1401 Read Count: 193
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

ÐẠO mạch lưu hành giải nạn dân,

HẠNH sum tuyết nhuận trái say lần,

CHƠN truyền giáo hóa nguyên-sinh tỉnh,

NHƠN đức an vui phước bội phần.
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 261 Read Count: 239
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Bền tâm BẮC-đẩu chiếu hào-quang,

Ðạo đức BA kỳ hội Niết-Bàn,

Giữ dạ ÐẾ minh công quả vẹn,

Ðinh ninh QUÂN hiệp bước du san.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 177 Read Count: 210
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Cù Lưu Tôn ( 1935 )
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 400 Read Count: 502
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

CHUẨN pháp linh thiêng mở hội Bàn,

ÐỀ rành khai tạo cuộc giang san,

BỒ lâm khuyên chúng ly u khổ,

TÁT Ðạo vô-vi tạo Niết-Bàn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 195 Read Count: 239
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ðạo đức DI truyền máy nhiệm sâu.

Huyền vi LẠC cảnh đạt cơ mầu,

Hào quang THIÊN mạng soi trần tối,

Chiếu sắc TÔN oai diệt tận sầu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 518 Read Count: 198
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

DI truyền mật pháp Phật tâm linh,

ÐÀ Ðạo Kỳ-Tam ý vị bình,

PHẬT độ chúng sanh qui cảnh Thánh,

TỔ dìu vạn loại chí công minh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 322 Read Count: 248
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

DIÊU đài ngồi ngự động tâm can,

TRÌ nguyện Thái-Công thỉnh giáng đàn;

KIM khuyết hạ phê truyền Thánh-Ðức,

MẪU đơn đua nở khắp cung vàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 350 Read Count: 222
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: DIÊU cung ngọc đài son Mẹ ngự,

       TRÌ chí lo phận sự nữ tài,

              KIM thời Ðại-Ðạo hoằng khai,

MẪU-nghi dạy trẻ chiều mai tập tành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 7
Completed: Yes Word count: 2285 Read Count: 1768
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Khi rủi giận, kỉnh thờ nhớ lại,

       Trách nhau đây, e phải thảm Thầy,

              Thương nhau như thể thương Thầy,

Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên!


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 604 Read Count: 194
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

thời biến cải cuộc tang thương,

TIÊN Phật giáng lâm giải mộng trường;

phát tinh thông vui cảnh Thánh,

Giáng mừng Nam địa gặp khoa trường.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 148 Read Count: 291
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HÀN lâm chiếm bảng đắc kỳ công,

TƯƠNG độ nhơn gian đến Ðảo Bồng,

TỬ biết đường tu thành chánh quả,

Giáng phê Thánh-Ðức đạo lưu thông.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 99 Read Count: 113
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HẢI đảo ngao du xiết nỗi nhàn,

TRIỀU thiên kiến giá phụng hoàng san,

THÁNH tâm phát khởi tri cơ nhiệm,

NHƠN trí Chuyển-Mê hội bửu-đàn.
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 274 Read Count: 227
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HỒNG điệp đời con có mấy ngày,

QUÂN thần tranh lộc mảng vui say;

LÃO vi nhứt điểm thanh thiên hóa,

TỔ khảo giáng trần tỏ sự lai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 936 Read Count: 251
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HỚN trào Gia-Các đấng hiền nhơn

CHUNG rượu bài thi trổi khúc đờn;

LY khổ tầm Tiên tu chứng quả,

Mừng thay Thánh-Ðức giải sầu cơn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 121 Read Count: 242
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HUỲNH hà châu bắc nổi hào quang,

HOA thượng kỳ nam phụng gáy vang,

THÁNH-Ðức chuyển đời đương giấc điệp,

MẪU nghi dạy bảo Ðạo Thiên-Hoàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 441 Read Count: 200
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
Trang Chánh • •