016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Stories
Summary:

DI truyền diệu khuyết giải trần lao,

ÐÀ chiếu thâm ân nhuận trí vào,

PHẬT pháp Chuyển-Mê qui đức tánh,

TỔ thành Ðại-Ðạo tá thâm cao.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

GIA giáo nhà Nam đã đến kỳ,

công tranh lực đến khoa thi,

GIÁO khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,

CHỦ định trung tâm sắc ký thì.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

hòa chánh gốc Ðạo Thiên-Tiên,

THÁI nhựt hoàng minh rọi khắp miền,

BẠCH hạc đồng đưa linh hạ giáng,

Ðàn cơ vô lễ tội chư hiền.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Tây phương vui thấy Ðạo huy hoàng,

Nhơn loại đắc truyền bí pháp ban,

Phổ hóa Chuyển-Mê người giấc mộng,

Tiên tri hội giáo lịnh tiên đoan.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

THÁNH-ÐỨC gieo truyền mau bước kịp,

CHUYỂN-MÊ thế giới trở nên lành,

Tinh thần bền vững muôn thu chói,

Vật chất tiêu tan trái chín nhành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

ÐẠO mạch lưu hành giải nạn dân,

HẠNH sum tuyết nhuận trái say lần,

CHƠN truyền giáo hóa nguyên-sinh tỉnh,

NHƠN đức an vui phước bội phần. More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Bền tâm BẮC-đẩu chiếu hào-quang,

Ðạo đức BA kỳ hội Niết-Bàn,

Giữ dạ ÐẾ minh công quả vẹn,

Ðinh ninh QUÂN hiệp bước du san.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Cù Lưu Tôn ( 1935 ) More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

CHUẨN pháp linh thiêng mở hội Bàn,

ÐỀ rành khai tạo cuộc giang san,

BỒ lâm khuyên chúng ly u khổ,

TÁT Ðạo vô-vi tạo Niết-Bàn.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ðạo đức DI truyền máy nhiệm sâu.

Huyền vi LẠC cảnh đạt cơ mầu,

Hào quang THIÊN mạng soi trần tối,

Chiếu sắc TÔN oai diệt tận sầu.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

DI truyền mật pháp Phật tâm linh,

ÐÀ Ðạo Kỳ-Tam ý vị bình,

PHẬT độ chúng sanh qui cảnh Thánh,

TỔ dìu vạn loại chí công minh.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

DIÊU đài ngồi ngự động tâm can,

TRÌ nguyện Thái-Công thỉnh giáng đàn;

KIM khuyết hạ phê truyền Thánh-Ðức,

MẪU đơn đua nở khắp cung vàng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: DIÊU cung ngọc đài son Mẹ ngự,

       TRÌ chí lo phận sự nữ tài,

              KIM thời Ðại-Ðạo hoằng khai,

MẪU-nghi dạy trẻ chiều mai tập tành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Khi rủi giận, kỉnh thờ nhớ lại,

       Trách nhau đây, e phải thảm Thầy,

              Thương nhau như thể thương Thầy,

Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên!

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

thời biến cải cuộc tang thương,

TIÊN Phật giáng lâm giải mộng trường;

phát tinh thông vui cảnh Thánh,

Giáng mừng Nam địa gặp khoa trường.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HÀN lâm chiếm bảng đắc kỳ công,

TƯƠNG độ nhơn gian đến Ðảo Bồng,

TỬ biết đường tu thành chánh quả,

Giáng phê Thánh-Ðức đạo lưu thông.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HẢI đảo ngao du xiết nỗi nhàn,

TRIỀU thiên kiến giá phụng hoàng san,

THÁNH tâm phát khởi tri cơ nhiệm,

NHƠN trí Chuyển-Mê hội bửu-đàn. More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HỒNG điệp đời con có mấy ngày,

QUÂN thần tranh lộc mảng vui say;

LÃO vi nhứt điểm thanh thiên hóa,

TỔ khảo giáng trần tỏ sự lai.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HỚN trào Gia-Các đấng hiền nhơn

CHUNG rượu bài thi trổi khúc đờn;

LY khổ tầm Tiên tu chứng quả,

Mừng thay Thánh-Ðức giải sầu cơn.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HUỲNH hà châu bắc nổi hào quang,

HOA thượng kỳ nam phụng gáy vang,

THÁNH-Ðức chuyển đời đương giấc điệp,

MẪU nghi dạy bảo Ðạo Thiên-Hoàng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •