015 Thánh Đức Chơn Kinh
Stories
Summary: Người phải chịu luân hồi nhiều kiếp đặng trả nợ tiền khiên. Nếu người không có đủ nghị lực, can đởm, cương quyết, dõng mãnh mà phấn đấu với cái cảnh ngộ khắc khe, thì biết chừng nào mà người được tiến hóa về tinh thần đạo đức. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

HỒNG điệp giấc kha phải để lòng,

QUÂN thần phụ tử nợ non sông,

LÃO truyền mùi Ðạo càng thâm diệu,

TỔ giáng luật phê mối đại đồng.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Tròn học Thánh-Kinh rán luyện giồi,

Trau tâm hôm sớm bớ người ôi,

May duyên ngộ đặng Tam-Kỳ Ðạo,

THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH rán đắp bồi.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nầy chúng sanh! Cái bánh xe đương lăn, đương cán người kia, ai biểu chúng sanh đem mình vào cho nó cán, mà gọi rằng đau đớn khổ sầu? Máy luân hồi quả báo cũng vậy. Nếu chúng sanh biết Ðạo, lấy sự tu mà trả quả rồi lần lượt hết quả thì bước trái ra mà đi thẳng tới cõi Niết-Bàn. Nó có tài tình chi hầu theo ngăn đường đón ngỏ chúng sanh cho được? More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Sâu xa lời lý khuyến người tu,

Ai có mê tâm vẹt ngút mù,

Trau tánh sửa lòng làm âm chất,

Ngày thành chánh quả hưởng ngàn thu.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

TÂY tạo công tu phải chí thành,

VƯƠNG trần nhiều nỗi thảm thâm canh,

MẪU Hoàng thương nhớ con hiền ngỏ,

Ngự bút Thánh-Kinh giáo dạy rành.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Kinh THÁNH-ÐỨC hội Quần-Tiên đã đem phô diễn tất cả những ý tưởng của nhơn sanh và chỉ rõ mối Ðạo tu hành, cao siêu thoát hóa. Ta rất vui mà đặng dự hội Quần-Tiên. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Bớ các con nghe khuyên để dạ,

      Rán lập công bồi quả cho rồi,

            Ngày sau đặng trở về ngôi,

Mẹ con sum hiệp đứng ngồi xuê xang.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

chánh lời chơn độ thế cùng,

THÁI bình mưu cuộc cọng hòa chung,

BẠCH minh Thánh-Ðức phân rành rẽ,

Ngự bút dạy khuyên thế sự tùng.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:   Còn sự khổ của loài người là bài học để bước đến con đường quang minh chánh đại là đường tu, nhờ biết tu mà lần lần được thoát khổ. Chừng hiểu được luật xả thân giúp đời, lo hành Ðạo, đừng còn biết đến thân mình, như gương thú kia, chừng ấy mới được phát minh, mà nhờ quên mình, mới tiến lên ngôi Tiên Phật. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Giải pho THÁNH-ÐỨC cơn hồ điệp,

Luật pháp cứu nguy giấc mộng tràng,

Luân chuyển nhiều phen lên cực điểm,

Hồi tâm quả báo rõ Minh-Hoàng.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

KHƯƠNG thạnh đời yên nước trị vì,

THÁI bình chơn giáo đắc khoa kỳ,

CÔNG minh thiên lý ban đời gội,

Giáng lịnh Ðàn Tiên trước báo tri.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Phê chuẩn Kinh vàng cho vạn loại,

THÁNH ân Thiên điển giục yên hào,

ÐỨC công giồi luyện tâm thành kỉnh,

KINH báu cứu an cuộc thế trào More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:    Ðời là nơi bể khổ đối với kẻ vô Ðạo không tu, mà là đường tấn hóa của vạn linh sanh chúng. Giữa cuộc đời để chịu sự não nồng cay đắng, để trả quả tiền khiên, hoặc học cho hiểu sự khôn dại, mấy cái luật ẩn vi của võ trụ, hầu ngày sau nầy mới đoạt máy huyền vi. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Những người biết trọng kỉnh Kinh nầy mà hành theo thì có Lục-Ðinh, Lục-Giáp hộ mạng, các vị Bồ-Tát hộ thân. Bằng xem Kinh mà chẳng hành, hoặc chê hủy thì ắt bị quả báo chẳng sai. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Nay cơ Ðạo chinh nghiêng phân trăm phái ngàn phe rối động, kinh luật đà có hình không bóng. ÐỨC THƯỢNG-ÐẾ mới hội Quần-Tiên mà ban bố Thánh-Kinh, gồm có cổ kim đời Ðạo như chiếc Ðại Bát-Nhã Thuyền đưa người từ phàm tục đến Niết-Bàn. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Thương đời rán sức lập nên Kinh,

Muôn thuở còn lưu lại thế tình,

Chẳng nệ sức già lo thỉnh rước,

Ðàn tiền chư sĩ rán thành minh.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Đức Chơn Kinh. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

THÁNH bút Tiên cơ triết lý rành,

ÐỨC tu cảnh tỉnh khắp nhơn sanh,

CHƠN truyền Ðạo cả đời nhuần gội,

KINH tự trị tâm tập tánh thành.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Nếu chúng-sanh ăn ở thuận theo lẽ Trời thì Trời sẽ ban cho đủ món. Sợ là sợ làm trái mạng Trời, rồi phải khổ đó thôi. Lại nữa sự khổ của trần gian là tại không biết và không tu, nếu chúng sanh biết thật hành đạo-đức, thì còn chi là khổ nữa. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •