014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

Thương Thầy thương Ðạo phải thương nhau
Hạnh đức hằng ngày cố luyện trau
Ðứa dại đứa khôn cùng sát cánh
Gánh gồng sứ mạng Ðấng Ðài Cao.


More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: "Ðạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày". Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Mỗi lần lễ Khai Minh Ðại Ðạo là mỗi lần Bần Ðạo càng thêm trách nhiệm nặng nề..... More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Giáo hóa cho nên bậc sĩ hiền
Tông chi gia phả Thánh Thần Tiên
Ðại đồng công dụng ai truyền bá
Ðạo Pháp để không uổng bí truyền . More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

* Không lo Ðạo bị bế tắc mà chỉ lo không đủ vững vàng phát triển.
* Không lo đời chưa hiểu Ðạo mà chỉ lo Ðạo không sáng tỏ thôi.
* Không lo làm nổi việc lớn mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.
Diễn biến lịch sử của nhơn loại chẳng qua là sự diễn biến của những tư tưởng lớn.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Muốn ra Giáo hóa phải nên trò
Muốn đạt Chơn Tông Lão chỉ cho
Muốn đạt Ðại thừa xong sứ mạng
Thì đường Chơn Ðạo phải siêng dò .
More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo rành chưa chắc đã thông
Phải cần thấm nhập tận chơn Tông
Dốc hành cho trọn là tâm Ðại
Danh Ðạo nên rồi mới thật công. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chiếc áo Thiên ân nguyện mặc vào
Hãy vì trách vụ được ban trao
Không vì chức vụ danh huyền hão
Còn quí báu hơn chiếc cẩm bào.
More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo thiên thu chẳng lỗi lầm
Chơn Tông vạn thế rạng thinh âm
Cổ nhân Ðại chí danh hằng tại
Do ở Ðạo mầu vẹn nhứt tâm. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1986 More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

* Trước nhất là nghiên cứu Giáo lý Ðạo chiều sâu và chiều rộng.
* Phần nữa là công phu lập hạnh vừa công phu tịnh luyện vừa bồi công lập đức.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Trách nhiệm của Cơ quan có hai điểm chính là tự độ và độ tha.
Tự hoàn thiện mình và hoàn thiện tha nhân trên hai phương diện :
1 . Phổ thông phổ truyền giáo lý,về mặt Ngoại Giáo Công Truyền.
2 . Ðạt Ðạo giải thoát bằng phương pháp Tánh Mạng song tu,về mặt Nội Giáo Tâm Truyền,đó là cứu cánh.
Cứu cánh chỉ có một mà phương tiện thì muôn hình vạn trạng để thích nghi.
More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •