RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mẹ đến mừng con một bước đường
Bước đường đã trải đáng nêu gương
Bước đường sẽ tới con lo liệu
Lo liệu sao cho đúng Đạo Thường.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 896 Read Count: 253
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Vơi vơi bể khổ chiếc thuyền từ
Sứ giả nào đâu chốn Ngọc Hư,
Chiếc áo Thiên ân còn rỡ rỡ
Tay chèo tận độ phải khư khư
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 557 Read Count: 206
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Mùng 01 tháng Giêng Giáp Tý (02–02–1984)
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 581 Read Count: 172
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Giác Minh Tôn Thánh báo tin đàn
Ngọc Lịch Ðại Tiên giáng điễn quang
Mừng lễ Xuất Gia ngày kỷ niệm
Nên Hiền nên Thánh cõi Nam Bang.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1482 Read Count: 209
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người Giáo sĩ Ðại Ðạo không nên bị biến tâm trước mọi cám dỗ cho dầu có Phật Tiên hiện ra mà cần phải hiểu chân lý bất biến trong sứ mạng hiện hữu của mình, cũng đừng vô tình vì thỏa mãn vọng tính của sự chia phân một nhóm hay cá nhân đem so sánh việc làm của chư Ðại Tiên Tiền Bối mà làm chia rẻ nội bộ, ngăn bước tiến của tập thể.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2772 Read Count: 261
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1985.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 114 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Bần Ðạo đã đến với chư đệ muội sau lịnh phê phán của Ðức Chí Tôn và Hội Công Ðồng Tam Giáo. Từng bước chân, từng việc làm cho đến mỗi tâm tư suy diễn đều được Thần minh ứng trực.Thế chư đệ muội chưa cảm nhận được sao ?.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 834 Read Count: 234
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thầy cũng lưu ý trong khi Thiên luật vận hành cơ tái tạo dinh hoàn hoặc đào thải, hoặc bảo tồn thì việc làm của các con cần thận trọng đừng phô trương, làm mà không làm, không làm nhưng làm tất cả mới là Ðạo. Chư Phật Tiên Thánh Thần sẽ tùy cơ mà hộ trì các con.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1742 Read Count: 202
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
Trang Chánh • •