013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mẹ đến mừng con một bước đường
Bước đường đã trải đáng nêu gương
Bước đường sẽ tới con lo liệu
Lo liệu sao cho đúng Đạo Thường. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Vơi vơi bể khổ chiếc thuyền từ
Sứ giả nào đâu chốn Ngọc Hư,
Chiếc áo Thiên ân còn rỡ rỡ
Tay chèo tận độ phải khư khư More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Mùng 01 tháng Giêng Giáp Tý (02–02–1984) More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Giác Minh Tôn Thánh báo tin đàn
Ngọc Lịch Ðại Tiên giáng điễn quang
Mừng lễ Xuất Gia ngày kỷ niệm
Nên Hiền nên Thánh cõi Nam Bang. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người Giáo sĩ Ðại Ðạo không nên bị biến tâm trước mọi cám dỗ cho dầu có Phật Tiên hiện ra mà cần phải hiểu chân lý bất biến trong sứ mạng hiện hữu của mình, cũng đừng vô tình vì thỏa mãn vọng tính của sự chia phân một nhóm hay cá nhân đem so sánh việc làm của chư Ðại Tiên Tiền Bối mà làm chia rẻ nội bộ, ngăn bước tiến của tập thể. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1985. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Bần Ðạo đã đến với chư đệ muội sau lịnh phê phán của Ðức Chí Tôn và Hội Công Ðồng Tam Giáo. Từng bước chân, từng việc làm cho đến mỗi tâm tư suy diễn đều được Thần minh ứng trực.Thế chư đệ muội chưa cảm nhận được sao ?. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thầy cũng lưu ý trong khi Thiên luật vận hành cơ tái tạo dinh hoàn hoặc đào thải, hoặc bảo tồn thì việc làm của các con cần thận trọng đừng phô trương, làm mà không làm, không làm nhưng làm tất cả mới là Ðạo. Chư Phật Tiên Thánh Thần sẽ tùy cơ mà hộ trì các con. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •