012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Stories
Summary: Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu
Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu
Hiệp hòa thú vị cùng Xuân khí
Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thế nên xuất gia có nghĩa là hành giả phải thoát ly ra khỏi ngôi nhà phàm tục của nhơn tâm mà vào ở ngôi nhà thánh thiện của đạo tâm. Trong ngôi nhà thánh thiện này không có sự chia lìa hay tụ họp, mà chỉ có một Tâm vô phân biệt, vô nhân ngã, vô chấp trước, vô cảm nhiễm. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Quyền vị mà Bần Ðạo nói nơi đây không có nghĩa quyền là khiến kẻ khác phải theo ý mình và vị là được xưng tôn. Mà quyền là sức sống, vị là đỡ nâng che chở. Có như thế, giá trị tận độ mới được còn nơi hậu thế. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Tuy việc nhỏ mà nên Ðạo, đừng chê nhỏ mà không làm.
Lợi danh lớn mà mang tiếng ác nhân thì nên tránh. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Công hạnh ấy,tâm đức ấy,Huệ-Lương Trần Văn Quế đã hi sinh đóng góp thật nhiệt thành,bôn ba khắp nước,thiết tha với sự hòa hiệp. Chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ Dung Hòa. Mặc dầu chưa thành công nhưng ý-chí đã thành . More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: "Chư chức sắc nên vững vàng trong các sinh hoạt nội bộ đừng xao lãng. Ðiều quan trọng nhứt là đoàn kết, thương yêu nhau mới là căn bản của mọi vấn đề". More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðạo là tự do tự tại. Muốn được tự do tự tại, người Thiên ân sứ mạng phải biết tự hoàn thiện, tự giác ngộ trước mọi hoàn cảnh biến thiên của thế sự, của nhân dân, khắc kỷ tu công để răn dè những ngõ rẽ bên đường Ðại Ðạo khi vọng niệm còn sanh. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Xét tư tưởng đừng còn sái quấy
Xét việc làm vô kỷ vô công
Xét lời hòa duyệt dung thông
Trong ba phạm một tam công hỏng rồi More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðạt Ðạo nhờ tâm chẳng vọng tâm
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm
Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất
Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Vân du kiến thiên lạc cảnh Xuân
Hương bình phong thủy hảo canh tân
Thánh ân quảng bố thiên ân tải
Mẫu Ðạo thừa trưng bảo pháp thân. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người dầu học rộng tài cao mà Ðạo tâm thiếu sáng soi thì tránh sao khỏi bị cái Ta hẹp hòi, hạn cuộc vào vòng nông cạn riêng tư. Ví như nước ao hồ chỉ có ngần ấy mà không châu du cùng khắp. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Luyện tâm tức là luyện Thần.
Luyện được Thần thì tâm không còn là tâm, mà là Thần.
Thần là chủ tể vạn sự vạn vật.
Thần ứng hóa cả việc thế cơ Trời. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chư đệ muội có biết không ? Ðời Mạt Pháp người sống Ðạo là người sống ung dung,rất căn bản,biết hài hòa cùng nhịp điệu thiên nhiên,biết tùy thời biến hóa trước những đổi thay của từng giai đoạn, ô trược hay thanh cao,loạn hay trị đều là những cuộc thách thức người sống Ðạo. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Trước kia Ðông Phương Lão Tổ có dạy :Những ai muốn vào trường Ðạo Pháp, trước tiên phải đến gõ cửa Cao Ðài. Cửa Cao Ðài sẽ mở cho những ai có duyên được đến. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Các con đừng bao giờ để những cái bất bình, bất mãn xâm chiếm được tâm con. Có như thế thì đức hi sinh mới có ý nghĩa trong khi hành quyền sử vị đối vật tiếp nhân. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Con ôi ! có nóng bức của mùa Hè mới thấy Thu sang mát mẻ,có giá rét của Ðông thiên mới thấy tiết Xuân ấm áp. Luật của cõi nhị nguyên là như vậy mới Tạo hóa vô cùng, thì hai chữ vô cùng là bất dịch. Các con hãy giữ bất dịch mà ứng với biến dịch để hoàn thành sứ mạng nghe các con. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Vì sứ mạng Thiên cơ không thể trái sai, do đó các Ðấng thiêng liêng không đến với chư đệ muội bằng cơ bút, nhưng vẫn thường cho Thần minh bảo trì chư đệ muội trong mọi lúc khó khăn. Chư đệ muội đừng bi quan lo lắng mà hãy vui mừng nhận lấy trách nhiệm được giao phó, ít nhiều cũng là hành trang trên Ðại Ðạo. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Sống trên cõi đời này là phải chấp nhận lẽ chìm nổi, mất còn, đầy vơi, hoại diệt, nhưng luật tắc cũng chỉ áp dụng đối với hữu hình vật chất mà tâm linh chơn chính vẫn như như bất diệt. Nếu người chưa giác ngộ có thể bị ảnh hưởng vì sự chìm nổi đầy vơi, mất còn của vật chất mà phải buồn rầu khổ sở làm cho tâm linh hằng tại bị lu mờ mà làm sai lạc với lẽ Ðạo. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •