RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Stories
Summary: Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu
Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu
Hiệp hòa thú vị cùng Xuân khí
Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1056 Read Count: 236
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thế nên xuất gia có nghĩa là hành giả phải thoát ly ra khỏi ngôi nhà phàm tục của nhơn tâm mà vào ở ngôi nhà thánh thiện của đạo tâm. Trong ngôi nhà thánh thiện này không có sự chia lìa hay tụ họp, mà chỉ có một Tâm vô phân biệt, vô nhân ngã, vô chấp trước, vô cảm nhiễm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2193 Read Count: 242
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Quyền vị mà Bần Ðạo nói nơi đây không có nghĩa quyền là khiến kẻ khác phải theo ý mình và vị là được xưng tôn. Mà quyền là sức sống, vị là đỡ nâng che chở. Có như thế, giá trị tận độ mới được còn nơi hậu thế.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1076 Read Count: 232
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Tuy việc nhỏ mà nên Ðạo, đừng chê nhỏ mà không làm.
Lợi danh lớn mà mang tiếng ác nhân thì nên tránh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 943 Read Count: 239
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Công hạnh ấy,tâm đức ấy,Huệ-Lương Trần Văn Quế đã hi sinh đóng góp thật nhiệt thành,bôn ba khắp nước,thiết tha với sự hòa hiệp. Chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ Dung Hòa. Mặc dầu chưa thành công nhưng ý-chí đã thành .
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1069 Read Count: 203
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: "Chư chức sắc nên vững vàng trong các sinh hoạt nội bộ đừng xao lãng. Ðiều quan trọng nhứt là đoàn kết, thương yêu nhau mới là căn bản của mọi vấn đề".
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1271 Read Count: 215
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðạo là tự do tự tại. Muốn được tự do tự tại, người Thiên ân sứ mạng phải biết tự hoàn thiện, tự giác ngộ trước mọi hoàn cảnh biến thiên của thế sự, của nhân dân, khắc kỷ tu công để răn dè những ngõ rẽ bên đường Ðại Ðạo khi vọng niệm còn sanh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 908 Read Count: 242
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Xét tư tưởng đừng còn sái quấy
Xét việc làm vô kỷ vô công
Xét lời hòa duyệt dung thông
Trong ba phạm một tam công hỏng rồi
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: No Word count: 972 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðạt Ðạo nhờ tâm chẳng vọng tâm
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm
Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất
Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1951 Read Count: 233
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Vân du kiến thiên lạc cảnh Xuân
Hương bình phong thủy hảo canh tân
Thánh ân quảng bố thiên ân tải
Mẫu Ðạo thừa trưng bảo pháp thân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 305 Read Count: 207
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người dầu học rộng tài cao mà Ðạo tâm thiếu sáng soi thì tránh sao khỏi bị cái Ta hẹp hòi, hạn cuộc vào vòng nông cạn riêng tư. Ví như nước ao hồ chỉ có ngần ấy mà không châu du cùng khắp.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 938 Read Count: 231
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Luyện tâm tức là luyện Thần.
Luyện được Thần thì tâm không còn là tâm, mà là Thần.
Thần là chủ tể vạn sự vạn vật.
Thần ứng hóa cả việc thế cơ Trời.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1497 Read Count: 237
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chư đệ muội có biết không ? Ðời Mạt Pháp người sống Ðạo là người sống ung dung,rất căn bản,biết hài hòa cùng nhịp điệu thiên nhiên,biết tùy thời biến hóa trước những đổi thay của từng giai đoạn, ô trược hay thanh cao,loạn hay trị đều là những cuộc thách thức người sống Ðạo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1135 Read Count: 229
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Trước kia Ðông Phương Lão Tổ có dạy :Những ai muốn vào trường Ðạo Pháp, trước tiên phải đến gõ cửa Cao Ðài. Cửa Cao Ðài sẽ mở cho những ai có duyên được đến.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1711 Read Count: 202
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Các con đừng bao giờ để những cái bất bình, bất mãn xâm chiếm được tâm con. Có như thế thì đức hi sinh mới có ý nghĩa trong khi hành quyền sử vị đối vật tiếp nhân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2160 Read Count: 200
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Con ôi ! có nóng bức của mùa Hè mới thấy Thu sang mát mẻ,có giá rét của Ðông thiên mới thấy tiết Xuân ấm áp. Luật của cõi nhị nguyên là như vậy mới Tạo hóa vô cùng, thì hai chữ vô cùng là bất dịch. Các con hãy giữ bất dịch mà ứng với biến dịch để hoàn thành sứ mạng nghe các con.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 589 Read Count: 234
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Vì sứ mạng Thiên cơ không thể trái sai, do đó các Ðấng thiêng liêng không đến với chư đệ muội bằng cơ bút, nhưng vẫn thường cho Thần minh bảo trì chư đệ muội trong mọi lúc khó khăn. Chư đệ muội đừng bi quan lo lắng mà hãy vui mừng nhận lấy trách nhiệm được giao phó, ít nhiều cũng là hành trang trên Ðại Ðạo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1533 Read Count: 196
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Sống trên cõi đời này là phải chấp nhận lẽ chìm nổi, mất còn, đầy vơi, hoại diệt, nhưng luật tắc cũng chỉ áp dụng đối với hữu hình vật chất mà tâm linh chơn chính vẫn như như bất diệt. Nếu người chưa giác ngộ có thể bị ảnh hưởng vì sự chìm nổi đầy vơi, mất còn của vật chất mà phải buồn rầu khổ sở làm cho tâm linh hằng tại bị lu mờ mà làm sai lạc với lẽ Ðạo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1840 Read Count: 198
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
Trang Chánh • •