011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Stories
Summary: Lão chuyển đàn bất ngờ trong giây phút để nhờ chư Thiên ân đệ muội nhân dịp đến dự lễ tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, chuyển lời Lão dạy sau đây đến các Thiên ân nam nữ sở tại. Xin mời đồng an tọa. More info...
Published: 04/13/2009 Updated: 04/13/2009
Summary:

Sống trong tập thể xã hội nhân quần dù chư đệ muội không muốn lập vị trước thiên hạ, những hình thức tổ chức, qui ước, giáo điều để nêu lên điểm lập vị của chư đệ muội.

Thế muốn hòa mình cùng chúng sanh để phổ độ chúng sanh thì phải làm sao ?

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðắc nhất tâm rồi thế mới yên,
Muốn tâm đắc nhất phải tham thiền;
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,
Hòa ấy làm nên Ðạo phối Thiên. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: người hướng đạo cần sáng suốt để tùy đó nương vịnh, lèo lái con thuyền vượt sang lướt trên dòng Ðạo pháp, đừng hờ hững ngã nghiêng mà đắm chìm trong sóng gió. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chư hiền đệ hiền muội giữ gìn được Tâm Ðạo thì tất cả những hàng ma, ác quỉ từ từ xa lánh hoặc hàng phục trước quyền năng vô lượng của Ðạo Tâm. Chừng đó chư hiền đệ hiền muội sẽ cảm hóa người đời quay về nẻo Ðạo. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Hành đạo biết rằng Ðạo ở trong,
Biến nên vạn pháp cũng do lòng;
Tam thiên thế giới trong tay nắm,
Chính thị tâm nầy đạt lý không. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
FeatureSummary:

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 14 tháng 2 Ất Mão (26.3.1975)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH,

More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary:

ĐÔ  thành nhộn nhịp đón xuân sang,

THỐNG hội huê khai sắc rỡ ràng,

QUẢN thọ Thiên ân gìn khắp nẻo,

ĐỊA THẦN cung chúc giữa tiền đàn.

Chúc mừng liệt vị Thiên ân,

Chúc chư huynh đệ tình thân đạo đồng,

Chúc mừng quan khách ngoài trong,

Tân niên hưởng trọn ân hồng thưởng xuân.

More info...
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
Summary: Trên Thượng Ðế huyền vi ban bố,
Dưới nhơn sanh muôn ngõ mong chờ;
Thật tâm mới được tri cơ,
Hễ tu thì đắc chớ ngờ ai ơi !. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người giác ngộ đừng say men tục,
Bực tri cơ tự túc tự nhàn,
Ðương nhiên trách nhiệm lo toan,
Tự nhiên vô nhiễm bằng an thoát trần. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Mùng 1 tháng Chạp Bính Thìn  More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary: Trường Tạo Hóa,Hóa Công sắp sẵn,
Kiếp nhân sanh, sanh đặng bao hồi;
Trong đời mấy bậc thứ ngôi,
Làm sao xứng đáng con người trần gian. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1975. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1981 More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 30 tháng Chạp Giáp Dần (10-2-1975) More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary: Con có Thánh-Tâm sẽ có Thầy,
Thầy là Cha cả của Đông, Tây;
Tây, Đông dầu biết hay không biết,
Thì đức háo-sanh cũng thế nầy. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðã là người tu hành chơn chánh, có đức tin trọng đại, có sứ mạng Thiên ân, chỉ còn một việc là trọn vẹn hiến dâng cho Ðạo Pháp sẽ được sự an bày của Ðức Thượng Ðế sắp đến đây. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Người tu lúc nầy hơn lúc nào hết phải hòa mình vào mọi cảnh, mọi giới, có thương yêu mà không có đối lập, có trách nhiệm mà không có hậu ý, dễ thương, dễ mến hơn người thì mới độ được người. Bằng chẳng được vậy thì không nên được việc gì mà càng thêm mệt mỏi. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Không thứ nào trọng cũng không thứ nào khinh, vật chất không cầu mà vẫn có, linh quang thiết yếu mà sẵn dành. Khéo ở khéo ăn, khéo trau khéo luyện, thì bụng no mà lòng thanh thản thung dung tự toại, bằng tham dục nghiêng ngã thì càng lo nhiều, càng đói lắm, càng tự hủy diệt lấy nhau. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: VÂN hà thiên thượng phi phong,
HƯƠNG bay ngào ngạt động lòng Từ Tôn;
THÁNH ân vạn đại bảo tồn,
MẪU nghi sắc chiếu độ hồn vạn linh.
Giáng lâm đạo lý khai minh, More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
 
 
Trang Chánh • •