010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Một Đức Huyền Thiên hóa vạn loài,
Thâu tàng sinh trưởng luật vần xoay;
Phật Tiên Thần Thánh đều do bởi,
Diệu hiệp Thiên cơ ở cõi nầy. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1974. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài.
Cao Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là Tây Ninh hay Bến Tre không là Truyền Giáo hay Tiên Thiên. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Phật Tiên đắc đạo vốn do tâm,
Tâm chẳng riêng tư, ý chẳng lầm;
Không bởi cái ta trong mật thất,
Mới tường bí pháp lẽ huyền thâm. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Đã khép mình học câu giới luật, Phải dặn lòng tâm đức trì tu; Tu sao vẹt hết ngút mù, Tâm linh soi sáng công phu mới là. Đã khép mình vào Tòa Tam Giáo, Phải dặn lòng lý đạo tinh thông; Tu tề mọi việc cho xong, Tâm linh đạo hạnh tác phong trau giồi. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Muôn dòng pháp đạo một mà thôi,
Một chí một tâm một đất trời;
Đã được một thì chơn chánh đẳng,
Ba ngàn thế giới mặc vui chơi. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Vì tham vọng đem máu xương tạo nên trường nghiệp quả. Mạnh hiếp yếu, giành miếng mồi thơm nhiều cặn bã,
Giàu dọa nghèo vì cá nọ chữa ăn câu ; Nực cười thay côïng nghiệp Á cùng Âu, Có nói mạnh có khoe giàu, rốt cuộc cũng đáo đầu vay phải trả. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Thánh tâm không phải nằm trong từ chương văn cú kinh điển hay những nét vàng son lộng lẫy nguy nga, mà Thánh tâm, Thánh đức ở bên trong khối óc, tâm linh và hành động của con người tu niệm. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Tam Tông hòa hiệp lập chơn tông,
Pháp Chủ gầy nên ý đại đồng ;
Bát Nhã trương buồm xuôi bỉ ngạn,
Thiền Sư tiếp độ khách sang sông. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Vị tiếng Tiên Cô thỉnh xuống trần,
Đem nhành dương liễu rưới ân xuân;
Cho người mộ đạo vui xuân đạo,
Thanh thoát tâm xuân hội Giáp Dần. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Một túi kiền khôn rộng pháp quyền,
Độ người lánh tục để tầm tiên;
Non xanh nước biếc say mùi đạo,
Với thú thanh nhàn thú tự nhiên. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Con người là vật tối linh đã được trực tiếp thọ nhận ân điển từ nơi Thượng Đế và có thể thay Trời đem ánh sáng đạo lý phổ cập khắp trần gian, kiến tạo cõi dinh hoàn nơi nầy nên đời Thượng Nguơn Thánh Đức. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Giáp Dần là năm mở đầu cho một chu kỳ thập niên thay đổi,
Nghiệp quả đà có dịp trả xong ;
Người tu hành phải cố gắng bền lòng,
Giữ hạnh đạo và bồi công lập đức. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Đạo là sức sống thiên nhiên,
Pháp là một Bát Nhã Thuyền sang sông.
Người sẵn đạo trong vòng trần thế,
Tạm mượn đây làm kế trường sanh. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Cùng là con người sanh trên cõi thế, nhưng nhìn qua một lượt trước tầm mắt của mỗi người đều phân tách được sự sang hèn, khôn, dại.
Trong các giai tầng ấy cũng như hình hài, tai mắt, mặt, mày, cũng Tạo Hóa phát ban cho sự sống còn không đồng đều không thiếu, nhưng vì sao lại chênh lệch khác biệt như vậy ? More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Chẳng phải hư vô tịch mịch mà đắc đạo. Đắc đạo do đến chỗ hư vô mà không còn hư vô, tịch mịch không còn tịch mịch. Tất cả danh từ đều biến tan còn lại nguyên vẹn chỗ chánh định. Đó là kim đơn là xá lợi, là chánh đẳng chánh giác. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Mẹ mừng khi nhìn thấy các con của Mẹ đã ý thức thế nào là tu thân lập hạnh, thế nào là bồi công lập đức, thế nào là thế Thiên hoằng đạo, và lãnh hội ít nhiều đạo lý trong Hội Bàn Đào ban trao bí pháp. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Muốn bồi công lập đức, muốn tu tánh luyện mạng, muốn thực hiện bổn phận thiêng liêng đối với tất cả mọi người trong Tam Kỳ Phổ Độ, tất cả điều nằm trong tâm tưởng suy tư của người hành giả. Nhưng có dễ gì thoát khỏi hết những chướng ngại gay go để hoàn tất. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Thuyền đạo buồm trương lướt biển trần,
Vớt người chìm đắm thoát mê tân;
Phục hồi nguyên bổn nơi thanh tịnh,
Khỏi chốn luân hồi của thế nhân. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
 
 
Trang Chánh • •