RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
000 Đại Thừa Chơn Giáo
Other Results: 2 Challenges
Stories
Summary: Mục lục Đại Thừa Chơn Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 542 Read Count: 474
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 174 Read Count: 287
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
03 Phàm Tự by TranVanQue Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: PHÀM TỰ BÀI CA TỤNG
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1138 Read Count: 254
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
04 Lời cầu nguyện by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Lời cầu nguyện
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 994 Read Count: 279
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

HÌNH-NHI HẠ-HỌC GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 757 Read Count: 366
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
06 Khai kinh by GiacMinhKimTien Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

GIÁC ngộ Đạo mầu thoát khổ tâm,
MINH khai diệu pháp khả sưu tầm,
KIM quang chiếu tỏa tri cơ tạo,
TIÊN Phật giáng truyền Thánh bút lâm.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1160 Read Count: 258
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

KHỔNG môn giáo huấn Ðạo luân thường,

PHU ngoại Càn-Khôn đắc tánh dương,

TỬ phủ an vui mùi đạo lý,

Giáng sanh Châu mạt đợi Linh-Vương.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1381 Read Count: 270
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: CAO-ĐÀI XUẤT THẾ - ĐẠI-ĐẠO HƯNG-TRUYỀN
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 664 Read Count: 252
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Bốn chữ ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO nó có nghĩa lý rất cao siêu mầu nhiệm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 885 Read Count: 252
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: CAO Thượng bổn nguyên Đạo chí thành,
ĐÀI tiền chực rước đám lương sanh,
GIÁO minh chơn lý truyền tâm-pháp,
CHỦ ý vào lòng rán luyện phanh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1018 Read Count: 280
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Thầy nhứt định không giao Thánh-Giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam-Giáo thất chơn-truyền là cũng bởi Thánh-Giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1125 Read Count: 276
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC sắc gia ban quyển Đại-Thừa,
HOÀNG thành Đạo tỉnh giấc mây mưa,
THƯỢNG căn đắc ngộ tu tâm tánh,
ĐẾ vị hồi nguyên chí mới vừa.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1636 Read Count: 276
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

GIÁC đạo thông thường lý chánh chơn,

MINH tâm dưỡng tánh luyện kim đơn,

KIM thân đắc ngộ siêu tam giới,

TIÊN Phật chứng thành gội đức ơn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2859 Read Count: 244
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NAM bang gặp đặng Ðạo-Trời gieo,

PHƯƠNG pháp thoát ra chốn hiểm nghèo,

GIÁO dục người đời nên Thánh Ðức,

CH trương lý chánh biết tìm theo.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1266 Read Count: 253
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC bửu chiêu chương tứ hải minh,

HOÀNG Thiên ái chúng hiệp chư linh,

THƯỢNG thừa điểm Ðạo thông công-đức,

ÐẾ vị hồi nguyên đáo Ngọc-Kinh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2190 Read Count: 281
Published: 01/29/2007 Updated: 01/29/2007
Summary:

NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu-Minh,

HOÀNG Thiên ban bố đức thông-minh,

THƯỢNG tầng khí chất thanh-thanh khứu,

ÐẾ lịnh ra oai chuyển Ðạo-Huỳnh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1083 Read Count: 250
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC ẩn non cao tự bấy giờ,

HOÀNG thành Ðạo-đức chuyển huyền-cơ,

THƯỢNG căn tầm thấu nguồn cao cả,

ÐẾ nắm tâm kinh mãi đợi chờ


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 820 Read Count: 251
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO ngôi hoằng hóa pháp mầu linh,

ÐÀI Ðạo vô-vi đã phát minh,

TIÊN Phật ra tay dìu dắt lối,

TRƯỞNG thành chơn lý khải Tâm-Kinh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1577 Read Count: 235
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ vận thần thông,

Ðiểm Ðạo nhơn sanh thoát não nồng,

Mở cuộc Long-Hoa chiêu Thánh-Ðức,

Hưng truyền chơn lý phước cao phong.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 874 Read Count: 238
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thanh lạc cảnh toại tâm nhàn,

ÐÀI quí rước người Ðạo-đức an,

TIÊN Phật từ bi ra cứu thế,

ÔNG đem con cả lại Thiên-Ðàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1144 Read Count: 240
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
Trang Chánh • •