000 Đại Thừa Chơn Giáo
Other Results: 2 Challenges
Stories
Summary: Mục lục Đại Thừa Chơn Giáo More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: PHÀM TỰ BÀI CA TỤNG More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Lời cầu nguyện More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

HÌNH-NHI HẠ-HỌC GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

GIÁC ngộ Đạo mầu thoát khổ tâm,
MINH khai diệu pháp khả sưu tầm,
KIM quang chiếu tỏa tri cơ tạo,
TIÊN Phật giáng truyền Thánh bút lâm.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

KHỔNG môn giáo huấn Ðạo luân thường,

PHU ngoại Càn-Khôn đắc tánh dương,

TỬ phủ an vui mùi đạo lý,

Giáng sanh Châu mạt đợi Linh-Vương.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: CAO-ĐÀI XUẤT THẾ - ĐẠI-ĐẠO HƯNG-TRUYỀN More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Bốn chữ ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO nó có nghĩa lý rất cao siêu mầu nhiệm. More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: CAO Thượng bổn nguyên Đạo chí thành,
ĐÀI tiền chực rước đám lương sanh,
GIÁO minh chơn lý truyền tâm-pháp,
CHỦ ý vào lòng rán luyện phanh. More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Thầy nhứt định không giao Thánh-Giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam-Giáo thất chơn-truyền là cũng bởi Thánh-Giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC sắc gia ban quyển Đại-Thừa,
HOÀNG thành Đạo tỉnh giấc mây mưa,
THƯỢNG căn đắc ngộ tu tâm tánh,
ĐẾ vị hồi nguyên chí mới vừa.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

GIÁC đạo thông thường lý chánh chơn,

MINH tâm dưỡng tánh luyện kim đơn,

KIM thân đắc ngộ siêu tam giới,

TIÊN Phật chứng thành gội đức ơn.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NAM bang gặp đặng Ðạo-Trời gieo,

PHƯƠNG pháp thoát ra chốn hiểm nghèo,

GIÁO dục người đời nên Thánh Ðức,

CH trương lý chánh biết tìm theo.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC bửu chiêu chương tứ hải minh,

HOÀNG Thiên ái chúng hiệp chư linh,

THƯỢNG thừa điểm Ðạo thông công-đức,

ÐẾ vị hồi nguyên đáo Ngọc-Kinh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/29/2007
Summary:

NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu-Minh,

HOÀNG Thiên ban bố đức thông-minh,

THƯỢNG tầng khí chất thanh-thanh khứu,

ÐẾ lịnh ra oai chuyển Ðạo-Huỳnh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC ẩn non cao tự bấy giờ,

HOÀNG thành Ðạo-đức chuyển huyền-cơ,

THƯỢNG căn tầm thấu nguồn cao cả,

ÐẾ nắm tâm kinh mãi đợi chờ

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO ngôi hoằng hóa pháp mầu linh,

ÐÀI Ðạo vô-vi đã phát minh,

TIÊN Phật ra tay dìu dắt lối,

TRƯỞNG thành chơn lý khải Tâm-Kinh.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ vận thần thông,

Ðiểm Ðạo nhơn sanh thoát não nồng,

Mở cuộc Long-Hoa chiêu Thánh-Ðức,

Hưng truyền chơn lý phước cao phong.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thanh lạc cảnh toại tâm nhàn,

ÐÀI quí rước người Ðạo-đức an,

TIÊN Phật từ bi ra cứu thế,

ÔNG đem con cả lại Thiên-Ðàng.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
 
Trang Chánh • •