RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Stories
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thần Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2265 Read Count: 1105
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 171
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI ĐẦU SƯ LÂM HƯƠNG THANH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 583 Read Count: 108
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC DIỆU LIÊN TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 355 Read Count: 166
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HÙYNH LIÊN TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 462 Read Count: 161
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒNG CÚC TIÊN NƯƠNG lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1341 Read Count: 172
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC HOA TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 751 Read Count: 162
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC LỘ TIÊN NƯƠNG, ĐỨC NGỌC THOẠI TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1022 Read Count: 25
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC THANH TIÊN NƯƠNG (1934) (CHÂU MINH THANH)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 324 Read Count: 163
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC THIÊN TIÊN NƯƠNG (1934)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 406 Read Count: 164
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGỌC THIỆN TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 375 Read Count: 88
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGUYỆT QUANG TIÊN NƯƠNG lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 511 Read Count: 158
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC QUÃNG PHÁP ĐẠO NHƠN, ĐỨC DIỆU HẠNH TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Đạo Nhơn, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 749 Read Count: 165
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC TỪ HUỆ TIÊN NƯƠNG, ĐỨC NGỌC LIÊN TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1758 Read Count: 164
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC TỪ THIÊN TIÊN NƯƠNG, ĐỨC PHÁP CHƠN ĐẠO NHƠN, ĐỨC AN TÁNH CHƠN NHƠN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Đạo Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 394 Read Count: 182
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THANH THIÊN TIÊN NƯƠNG
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 570 Read Count: 160
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC THIÊN ĐỨC CHƠN QUÂN, ĐỨC THIÊN BẢO CHƠN QUÂN, ĐỨC THIỆN MINH ĐẠO NHƠN, ĐỨC DIỆU TÂM TIÊN NƯƠNG, ĐỨC DIỆU HẠNH TIÊN NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Quân, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Đạo Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 288 Read Count: 177
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •