RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Stories
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 204
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 176
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG THẤT HIỀN lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 510 Read Count: 469
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: * ĐỨC THÁI ẤT THIÊN TÔN ĐƯA CÁC VỊ ĐƯỢC ÂN PHONG GIÁNG ĐÀN LẦN ĐẦU TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần, Thánh Giáo > Thánh Sắc, Thánh Giáo, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 6990 Read Count: 516
Published: 05/18/2009 Updated: 05/18/2009
Summary: Đức TỪ MINH CHƠN TIÊN, Đức HUYỀN LINH THÁNH MẪU
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Mẫu Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2061 Read Count: 213
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO NGƯƠN CHƠN TIÊN lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1490 Read Count: 142
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO THÀNH CHƠN TIÊN lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1821 Read Count: 151
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC CHÁNH NIỆM CHƠN TIÊN, ĐỨC LÂM OANH CHƠN THÁNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2441 Read Count: 116
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC GIÁC HƯ CHƠN TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1012 Read Count: 157
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC GIÁC ĐỨC CHƠN TIÊN (VĂN PHÚ LỤC)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 374 Read Count: 163
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒI TÂM CHƠN THÁNH, ĐỨC HỒNG LIÊN CHƠN TIÊN lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1876 Read Count: 175
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HUỲNH CHƠN TIÊN lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1113 Read Count: 42
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC MINH LÝ CHƠN TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 704 Read Count: 165
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC NGÂN ĐỒNG CHƠN TIÊN, ĐỨC THIỆU THỊ CÒN (THẦN VỊ), Đại Luật Kim Tiên Lê Kim Tị
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Kim Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3155 Read Count: 169
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC ĐỨC NHUẬN CHƠN TIÊN, ĐỨC PHÁP DUNG TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 604 Read Count: 169
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC QUÃNG ĐỨC CHƠN TIÊN (1981) (Huệ Lương - Trần Văn Quế).
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2835 Read Count: 400
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC TỈNH THẾ CHƠN TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 885 Read Count: 99
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC THIỆN ĐỨC CHƠN TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2641 Read Count: 166
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC ĐẠI GIÁC CHƠN TIÊN 
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1015 Read Count: 172
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC ĐỨC NHUẬN CHƠN TIÊN, ĐỨC PHÁP DUNG TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 567 Read Count: 147
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •