Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Trong một khóa tu ôn dưỡng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, Đức Đông Phương Lão Tổ có khuyên chư tịnh viên cần phải suy nghiệm và thực hành cho rốt ráo bốn chữ DIỆT TRỪ NIỆM LỰ thì nhập vào khóa tu ôn dưỡng mới đạt được kết quả tốt đẹp cho thân và tâm của hành giả để không uổng phí công phu tịnh luyện. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: "Bước vào đơn phòng để thiền định, thì phải dứt bỏ mọi niệm lự, duyên cảnh nơi tâm. Ngoài Đạo tâm không còn điều gì đáng suy nghĩ, ngòai pháp tâm không có gì đáng chăm lo, ngoài sự tâm thanh tịnh, không còn có gì để nhớ nhung vương vấn." More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: Lễ kỷ niệm 38 năm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự
(1973-2011) More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary:

- Vị Đầu họ đạo là Hiệu Trưởng,

- Vị Chánh Hội Trưởng là Giám Học,

- Các vị chức sắc, chức việc còn lại là giáo viên.

More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Giá trị là điều mà con người quan tâm đến nhất, cho là quý nhất.

 Đối với một người bình thường, giá trị là nhà, đất…nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:

More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Giáo lý Cao Đài cũng dạy rõ cho con người biết mình là ai? từ đâu đến ? đến thế gian để làm gì ? chết rồi đi về đâu ? thế giới vô hình..... và tiết lộ một số bí mật thiên cơ More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Thứ nhứt, tuy cuộc đời Đức Giêsu không hơn 1/3 thế kỷ More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi, More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Giải pháp ưu việt nhất để cứu độ con người là con người làm thế nào phát huy tối đa tinh hoa bản thể chính mình. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Để giải thích BIG BANG hay bom nguyên tử nổ đầu tiên trong Vũ Trụ hay DỊCH hay khởi động của TAO More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần thánh, tiên phật. More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Love and justice for all constitute the immediate task of Cao Dai but the ultimate goal is to help mankind to escape the tragedy of re-incarnation by way of self cultivation. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Đức Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang một bậc chân tu Thánh-Đức, Ngài vốn là một vị Thái Lão Sư phẩm vị cao trong nhất của Đạo Tam-Giáo Minh-Sư, sắp được thọ truyền Tổ-Ấn từ Trung-Hoa thì gặp lúc Đạo Cao-Đài ra đời, More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Huệ Ý sư tầm những thánh giáo ngắn rất có ý nghĩa cho việc tu học More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:

“Hãy tự biết mình” là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh triết.

More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Hãy tự biết mình More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Trong cuộc sống khi nhắc đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là mỗi chúng ta đều hình dung một vị Phật với gương mặt từ ái, tay cầm tịnh thủy bình, tay cầm nhành dương liễu,là đức Quan Âm Thị Kính More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Cổ Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai đã tu chứng đắc thần thông quảng đại, vì nguyện lực đại bi nên Ngài hiện thân làm Bồ Tát để cứu khổ, ban vui cho chúng sanh. More info...
Published: 09/21/2007 Updated: 09/21/2007
Summary: Hạnh Tiên Nết Phật More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
 
Trang Chánh • •