Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Biên soạn do ban Nghiên Cứu thuộc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo và Cộng Ðồng Tín Hữu tại Cộng Hòa Liên bang Ðức dùng làm Tài liệu học tập trong các ngày Sóc và Vọng Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo tại C.H.L.B.Ðức More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu. More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt:

Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thử ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai
More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Là đem trở về lại con người muôn thuở. Cái tánh hồn nhiên linh diệu nguyên thỉ của Trời ban phú lúc ban sơ trước khi con người vào trần gian thế tục nầy. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Each time that human beings suffered when societies became chaotic, a religion was founded. For millenia, human beings have been blessed by having many  forms of religion such as Hinduism, Judaism, Zoroasterianism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, et cetera. One always observes one same truth through religions, even when they are so physically different and founded at different times and places. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: In CaoDai spiritual practice, spiritual messages are often received in the form of verses. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Buổi học đầu tiên More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Mỗi chặng đường tiến hóa như vậy, dài lâu bao nhiêu ? bao nhiêu kiếp thú mới được làm người và bao nhiêu kiép người thì đạt được phẩm vị Thánh Tiên Phật, tiến đến hiệp nhứt cùng Chí Tôn Thượng Đế ?.
More info...
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Kinh Đại Thừa Chơn Giáo có giải thích và minh họa bằng hình vẽ trên đây những nấc thang tiến hóa của chúng sinh vạn vật và con người. Qui trình tiến hóa từ kim thạch lên thảo mộc, từ thảo mộc lên thú cầm, từ thú cầm lên làm người, rồi từ đẳng cấp người tiến lên trở về cựu vị hiệp nhứt cùng Chí Tôn Thượng Phụ, cùng khối Đại Linh Quang, là một chuỗi dài phụng sự, hy sinh với"biết bao nhiêu là công phu khổ hạnh, xả thân giúp đời, mãn kiếp nọ sang kiếp kia,cứ lập công quả mãi ".(ĐTCG,bài : Nhơn,Vật tiến hóa). More info...
Published: 04/26/2008 Updated: 04/26/2008
Summary: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) hay đạo Cao Đài khai minh vào đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên cứu độ mới và là một sự kiện vô cùng trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại từ khai thiên lập địa đến nay trên quả địa cầu nầy More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: “Sự tu hành cam go khổ hạnh (…) trọn kiếp này, ví như con đường quanh co hiểm trở, (…) phải bền gan, dũng chí vượt qua lắm chướng ngại..." More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Trước hết xin cho phép chúng tôi chúc mừng những anh chị em đồng môn mới. Chúng ta là những học trò cùng trường có chung Thầy là Đức Chí Tôn.

Lễ Thành Nhân có giá trị là Lễ Nhập Môn đối với con em trong gia đình Đạo Cao Đài. Các bạn đã được học tập để hiểu ý nghĩa. Buổi lễ hôm nay đánh dấu ngày các bạn mang vinh dự và trách nhiệm:    

* Mình đã Thành Người.  

* Mình đã Thành Người Tín Hữu Cao Đài.  

* Sống Đạo Thế Nào? 

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Người tu giữ Đạo khó vô cùng,
Cũng bởi không tròn chữ thủy chung ; More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Kể từ khi Đức Thượng Đế ban hồng ân khai mở Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ, chọn nước Việt Nam làm Thánh Địa và dân tộc Việt được ban trao Sứ Mạng hoằng dương chánh giáo, người tin đồ Đại Đạo đã hòa mình vào tập thể để học Đạo, hành Đạo,  More info...
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
Summary: Các Đấng Thiêng Liêng vẫn hay lấy các tích xưa để làm gương răn dè các môn đệ. More info...
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Summary: Đó là công quả về hình thức bên ngoài, còn nội tâm ra sao ? Điểm cần nhấn mạnh nơi đây là hành động và nội tâm cần phải đi đôi. More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary: Công phu là để tâm an định,   Nên đạo nên người chốn thế gian. More info...
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
 
 
Trang Chánh • •