Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Chúng tôi mạng phép khảo luận về "Một khía cạnh của Nhơn Đạo" để nói lên trình độ tiến hóa tâm linh của "Con Người". More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Một phép tu dễ dàng mà công hiệu More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Trong đạo Cao Đài hiện nay, ở một số nơi, các buổi lễ nhập môn đôi khi chưa được chuẩn bị chu đáo và có lẽ còn mang tính chất khá hình thức, thể hiện qua các điểm như sau: More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

CHÚC XUÂN

Xuân Đại Đạo thấm nhuần ân điển,

Xuân chan hòa huyền biến Ma Ha,

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary: Theo giáo lý Cao Đài (Đại Thừa Chơn Giáo), Đạo có ba nguơn :
1. Thượng nguơn hay Nguơn Thượng Đức
2. Trung nguơn hay Nguơn Thượng lực hay Nguơn Tranh đấu
3. Hạ nguơn hay nguơn mạt kiếp hay nguơn điêu tàn. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Chúng tôi xin trích lục trong kho tàng Thánh Giáo More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: I.                 THÁNH GIÁO :    

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy :    

            Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được lập thành do Thiên cơ định đọat trong cuộc luân chuyển tuần hòan để làm cơ cứu cánh cho nhân lọai trong buổi đời mạt kiếp.Dầu chư hiền đệ muội thấy chỉ là một tổ chức khiêm tốn nhỏ nhen, đối với sứ mạng cao cả trong Tam Kỳ Phổ Độ, kể ra như muôn một, nhưng Bần Đạo đã nói : “mỗi người đều có sứ mạng riêng của mỗi người. Tất cả nhân lọai đều là sứ mạng trong trường tiến hóa này. Mỗi khi con người giác ngộ giữ được Thiên tánh, Thiên tâm, đó là sứ mạng của Thượng Đế ban ân đến trần gian tô điểm non sông gấm vóc, nào phải đây là ngục hình, đây là ác quỉ hay cảnh sình lầy tối tăm u ám đâu!” [CQPTGLĐĐ,  18.2.Tân Dậu (12.2.1971)].

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Pháp môn Tam Công của Cao Đài gồm: Công Quả, Công Trình và Công Phu. Trong đó nền tảng căn bản nhứt đó là Công Quả ! More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Một số tín hữu Cao Đài còn nặng óc kỳ thị biệt phân cao thấp giữa đồng đạo, phân biệt chi này phái nọ, nào tu vô vi cao, tu phổ độ thấp, nào chỉ có chú tâm thực hành công quả cũng được trở về cùng Thầy và không tôn trọng đồng đạo tu theo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh và cho là tu độc thiện kỳ thân. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Khát nước ăn cơm nuốt chẳng vô,
Học Đạo mỗi ngày cổ cũng khô.
Có canh, có bạn => ăn ngon miệng.
Hài hước vài bài => Cổ hết khô.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:   Dẩn nhập :

 

 

a. Nữ phái đồng sứ mạng với nam phái.

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy : "Hỡi chư hiền muội ! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ : Trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái.

More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Đức Ngô Minh Chiêu là vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài Thượng Đế; đứng đầu một nhánh Đạo của Cao Đài giáo: Nội giáo Tâm truyền More info...
Published: 11/18/2015 Updated: 11/18/2015
Summary: Đến cõi trần gian để lại gì ?

Sau khi cởi xác bỏ thân đi;

Nếu không siêu thoát về Tiên cảnh,

Đành phải trầm luân chốn ngục tì.

More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trong thiền đường, miệng được gọi là Ngọc Trì ( tức là ao ngọc ) trong miệng, có nước miếng,đây là chất bổ của cơ thể con người gọi là Ngọc Dịch. Vừa xã tịnh, hút một điếu thuốc, ăn một miếng trầu là thuốc bổ hết tác dụng. More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: 1. * Ngọc Trì là ai?

            Trong việc hành công, miệng con người không gọi là khẩu mà gọi là Ngọc Trì (ao ngọc). Trong miệng có hai suối nước là Ngọc Tuyền, xuất phát cam lồ là Ngọc dịch, đây là Tiên dược của hành giả chỉ có khi thanh tịnh trong thời thiền.

Cơ thể con người có một cấu tạo đặc biệt, mắt của chúng ta cho được mà miệng không cho được. Cho nên miệng là ta, ta là miệng. Ngọc Trì là chính chúng ta trên đường tu, tuy hai mà một. Ngọc Trì lên đường tu là cách nói hình tượng nhân cách của chủ đề CẨN NGÔN.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Bất kỳ trong xã hội nào trên hoàn cầu này, đều có cảnh trạng : người thì nhà cao cửa rộng, tiền của dư ăn dư xài, kẻ lại bửa đói bửa no, áo mặc không đủ ấm, More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Là người may duyên được học tập và trau giồi rèn luyện trong môi trường đạo đức, đem giáo lý chơn chánh (Chánh Pháp) làm cầu nối giữa đời với Đạo và mọi tầng lớp nhân sanh. Để cùng nhau thực thi rốt ráo trên con đường Sứ Mạng Giáo Dân Vi Thiện lập công bồi đức độ đời, chúng ta luôn.
Con cúi xin phụng thừa Thiên Lệnh,
Dưới chơn Thầy phán lệnh phát ban; More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

Hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là :

 

" Trần gian vạn khổ còn kia,

 

Lòng người Bồ Tát đâu lìa chúng sanh"

 

Đức Bồ Tát dạy : "Chư hiền đệ, hiền muội phải hiểu:

 

-           con đường mình đang đi phải đi về đâu,

 

-           đi đến chỗ nào duy nhứt,

 

-           rồi sẽ định việc làm.

 

-           Trước khi làm phải hiểu việc làm thế nào cho hợp tình hợp lý, có nghĩa, có nhân.

 

Được như vậy mới dám hy sinh mọi mặt, mới có can đảm vượt qua mọi chướng ngại"

 

More info...
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
Summary: Vì sao đức Cao Đài Thượng Đế lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà vẫn còn buộc chư môn sanh giữ gìn "Ngũ Giới Cấm" theo cựu luật của Phật giáo ?. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, trang 26, Thầy có dạy :
“…Ngọc Đầu Sư khả tu truyền Pháp thuyết Đạo. Kẻ nào trai giới đặng 10 ngày trở lên thọ bửu pháp đặng”. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •