RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Thi thơ [44]
 
 
Stories
Address given by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: (This address was given by Professor Garry W. Trompf to the 5th Caodaist Convention in Australia, held at Women's College, University of Sydney, 28th December 1989)
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2445 Read Count: 157
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: All those who are Incarnate in this world owe a double debt to two Creators who are :
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2779 Read Count: 111
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 373 Read Count: 322
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm:
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4465 Read Count: 243
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

I. CÔNG PHU:       

1. Thánh Ngôn:

“Công phu  không phải là một sự bắt buộc như bẻ sắt nguội để làm binh khí, mà phải trui rèn từ từ theo khuôn mẫu hình thức của một vật hữu dụng đã định làm. Như thế, công phu là để: tu tập sự tiến hóa của chơn thần giữ gìn cho tánh mạng nên mỗi khi đến giờ công phu, các hiền đệ muội hãy cố tịnh định mười lăm phút để cho chủ nhân ông phát hiện, chữa trị các tà dục, hầu duy trì chánh tín khỏi sa ngã mê lầm, thì chánh đạo mới có thể sáng được.”Đức Đông Phương Lão Tổ T.L.Đ Bính Ngọ (25-9-1966).


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1173 Read Count: 279
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Ðạo có từ vô thỉ vô chung. Ðạo bao gồm những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7383 Read Count: 257
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Kinh Dịch dung hòa tư tưởng Khổng Lão thành một triết lý gồm Vũ trụ quan và Nhân sinh quan
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2335 Read Count: 1096
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cách lập giáo : Tôn giáo Cao Ðài được truyền bá ở thế gian do một Ðấng Giáo Chủ Vô Hình. Ngài là Ðấng Toàn Năng, Toàn Giác, Hằng Hữu và thanh quang điển lành của Ngài chiếu phóng khắp nơi trong Vũ Trụ.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1779 Read Count: 266
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Ðức Tin Cao Ðài by ChiTin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Giáo Lý Cao Ðài chủ trương Tam giáo (Nho,Thích,Lão) đồng nguyên và vạn giáo đồng nhứt lý. Ba tôn giáo lớn lâu đời nhứt ở Á Ðông là Nho giáo (hay Khổng giáo),Thích giáo (hay Phật giáo) và Lão giáo (hay Tiên giáo) đều do một nguồn gốc từ Ðại Ðạo, mà Ðức Chí Tôn Thượng Ðế nắm quyền chưởng quản, phát sanh ra, tùy thời kỳ, tùy địa phương và tùy trình độ các dân tộc, mà khai Ðạo để giáo dân vi thiện
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2837 Read Count: 321
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Ðơn Thiền by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Luyện kỷ là tập cái TÂM cho dứt sự thương yêu trìu mến thê thiếp tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4134 Read Count: 402
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Ðường lối hành đạo của Ðức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3633 Read Count: 261
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Ý NGHĨA ÁO DÀI TRẮNG Của NGƯỜI ĐẠO CAO-ĐÀI
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1936 Read Count: 1810
Published: 01/30/2015 Updated: 01/30/2015
Summary:

  Trong “tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo”, những sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày 13 tháng 3 là những gì ?
     Hiện nay một số nơi, hàng năm đều thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Ngô thành đạo. Đúng nhưng chưa đủ !


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2195 Read Count: 271
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Nhận đề tài ngày 22.3.1975 viết xong và nạp bản 3 đề tài ngày 29.3.1975
Ðệ trình và thi tại VP Khoa Trưởng ngày 12.4.1975

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9216 Read Count: 368
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nói về 3 chữ Tinh, Khí,Thần tôi chợt nhớ đến phương pháp luyện Tinh hóa khí, luyện Khí hóa thần, luyện Thần hườn hư, luyện Hư hườn vô... hiệp với khí hư vô của Trời Ðất là phương pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4245 Read Count: 270
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sự lâm phàm của Đức Thượng Đế để mở ra Tam Kỳ Phổ Độ quả thật là một dấu ấn nổi bật nhất của Đạo Kỳ ba
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9245 Read Count: 267
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Đức Bát Nhã Thiền Sư (1) có dạy về Đạo pháp đối với tuổi trẻ như sau : " Nầy chư đạo hữu ! Đạo pháp không dành riêng cho hàng tuổi tác, mà chính là hàng tuổi tác rất khó khăn đối với sự tu luyện, vì đã phí hết vốn liếng thiên nhiên Tạo-hóa, còn lại chỉ là được chỗ đốn ngộ tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời của mỗi căn trí mà thôi .

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1591 Read Count: 175
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Phương pháp làm cho các con đủ năng lực và tính chất [để] bảo vệ quyền hạn của địa vị con người đều đặt trọn vào ý nghĩa mùa Xuân
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 4616 Read Count: 690
Published: 09/20/2007 Updated: 09/20/2007
Summary: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1, Thầy đã dạy như sau: “Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5198 Read Count: 340
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 299 Read Count: 308
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •