Kim Tiên [0]
 
Chơn Thánh [8] TU hành đắc vị Chơn Thánh
 
Chơn Như [1] Chư vị tu hành đắc vị Chơn Như
 
Bồ Tát [2] Chư vị tu hành đắc vị Bồ Tát
 
Tiên Cô [11]
Chơn Nhơn [21] Chư vị tu hành đắc vị Chơn Nhơn
 
Lai Cơ [20]
 
Thánh danh [1] Ơn Trên ban thánh danh 
 
Kim Tiên [9]
 
 
Stories
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG THẤT HIỀN lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: HIỀN HUYNH LÊ VĂN TUÔI (THẦN VỊ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

HUÊ khai năm sắc chốn cung Diêu,     

LINH điển ban ân khắp thế triều;     

B bặt đạo mầu công quả lập,    

TÁT tâm hứng cảnh cả Nam Triều

More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: * ĐỨC THÁI ẤT THIÊN TÔN ĐƯA CÁC VỊ ĐƯỢC ÂN PHONG GIÁNG ĐÀN LẦN ĐẦU TIÊN More info...
Published: 05/18/2009 Updated: 05/18/2009
Summary: NGÀI HUỆ CHƠN ÂN (Lê Văn Hoàng) lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LỄ SANH NHƯỢNG(THẦN VỊ), NGÀI CHIẾM (THẦN VỊ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI NGUYỄN THANH HỒNG, TIỂU THÁNH LAI CƠ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI THƯỢNG TÔNG THANH, NGÀI THƯỢNG AI THANH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU,HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU, HỒ NGỌC BÍNH lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI VÕ VĂN TUỒNG lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI ĐẦU SƯ LÂM HƯƠNG THANH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Ngài VÕ THANH BỊ (CHƠN THẦN) lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Đức TỪ MINH CHƠN TIÊN, Đức HUYỀN LINH THÁNH MẪU More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

 

THÁI dương soi sáng khắp Tây Đông,
SƠ bộ chung xây cảnh đại đồng;
THANH tịnh mà tu nhờ phước huệ,
Mừng vui gặp được mối Trung Tông.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
 
 
Trang Chánh • •