Stories
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.
More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu. More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Người tu giữ Đạo khó vô cùng,
Cũng bởi không tròn chữ thủy chung ; More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Thiên cơ thế sự định phân rồi,
Chờ đợi con người đạo đức thôi
Cội cả mưa xuân khoe sắc thắm,
Tàn cao nắng hạ vượt lưng Trời.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đạo ấy là tìm một chữ “Không”
Buồn vui , hận tủi, dẹp nơi lòng,
Gìn câu bác ái, quên hơn thiệt,
Nhớ đến từ bi, giữ đại đồng,
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tuổi già xế bóng rán tu thân,
Dẹp tánh phàm phu, dứt bịnh trần, More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Thay mặt cho Ban Cai Quản của Vĩnh Nguyên Tự, Tiện Muội kính chúc chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội xa gần một năm mới bình an, hạnh phúc, hanh thông trên mọi mặt trong hồng ân của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Hãy tự kiểm điểm, tự phán xét để thấy bổn phận của chính mình trước cái thế tựa More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Con người từ đâu đến đây ? Làm gì ở đây ? Chết rồi đi về đâu ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Đã mang kiếp làm người trần thế ,

Nào ai đâu chẳng thể vương mang .

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi, More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hạnh Tiên Nết Phật More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đây là lời mở đầu của một bài thi bất hủ và siêu việt mà người tín đồ Đạo Cao Đài được diễm phúc và vinh hạnh nghe Đấng Chí Tôn, Chủ Tể Càn Khôn Thế giới ban hành khi Ngài khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại xứ Việt Nam. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Vào Đạo khép mình chỗ rộng sâu,
Chẳng theo mê tín, chẳng tha cầu; More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
 
 
Trang Chánh • •