Học Làm Người [9] Học hỏi , xử thế trong cuộc sống
 
 
Stories
Summary: Cũng như xưa kia, Đức Chúa Jésus-Christ giáng-sanh khai Thánh-Giáo; cả dân sự miền Âu bởi chẳng hiểu là điều yếu trọng về sau, cho đến nỗi một vị trong 12 Môn-đệ của Ngài là Juda, vì lòng tham-lam, đành bán Ngài cho quân Jiu-Giêu đem ra hạ-sát. Khi hối-ngộ, biết rằng sự lỗi, Juda tự xử lấy mình nhưng chưa đủ đền tội. Đến buổi chung cuộc thiên-hạ rõ thấu rằng Đạo chơn-chánh rồi, thì trong lòng hằng ghi nhớ Juda là kẻ bất lương; cho đến ngày nay đã gần hai ngàn năm, mà danh xấu vẫn còn lưu-truyền, hễ nhắc đến tên, thì người người phải nhăn mặt. More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary:

Đạo kinh thức tỉnh gần xa ,
Giục người mộ Đạo trẻ già tầm tu.
Tu cho thoát kiếp Diêm Phù ,
Lửa lòng dập tắt thiên thu rạng ngời .

More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

Chương Một
Muốn lấy mật đừng phá tổ ong

More info...
Published: 09/24/2007 Updated: 09/24/2007
Summary: ĐỨC PHÙ-HỰU LỮ-THÁNH ĐẾ-QUÂN More info...
Published: 05/08/2014 Updated: 05/08/2014
 
 
Trang Chánh • •