Học Làm Người [9] Học hỏi , xử thế trong cuộc sống
 
 
Stories
Summary:

Hành Trình Về Phương Đông

  (Life and Teaching of the Masters of the Far East) 
  Tác giả: Blair T.Spalding
  Dịch giả: Nguyên Phong

More info...
Published: 04/23/2007 Updated: 04/23/2007
Past Featured StorySummary:

Hạnh Phúc Chân Thường 

Trong cuốn sách này, rất nhiều những lời đối thoại với đức Đạt Lai Lạt Ma được kết tập lại. Những lần gặp gỡ riêng với Ngài tại Arizona và Ấn Độ được dùng làm cơ sở cho cuốn sách này với một mục đích rõ rệt là đưa ra những quan điểm của Ngài về một cuộc sống hạnh phúc hơn

More info...
Published: 04/23/2007 Updated: 04/24/2007
Summary: Khi tôi còn nhỏ 13 tuổi, học Ðạo Minh-Sư tu-hành, nhờ năng tìm kiếm kinh sách của Phật, Thánh, Tiên mà học đặng suy cổ nghiệm kim, nghiên-cứu bổn mạc biện minh tà chánh, tận sát bì mao, tồn lưu cốt-chủy, mới thấy rõ trong kinh sách và Ðơn-thơ của Tam-Giáo có để lối ẩn ngữ, tâm-pháp bí truyền có ấn-chứng ứng nghiệm. Bởi vậy Tiên, Phật, Thánh, Hiền xưa cũng đều tầm sư học đạo, tu-hành mà thành đạo. More info...
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
Summary:  

Đạt  Ma tây lai truyền hà pháp  

Lô hoa thiệp hải thủy phù phù    

Tông Diễn thiền sư    

  

Tạm dịch:   

Đạt Ma truyền pháp ra sao?  

Nhấp nhô trên biển một cành hoa trôi.        

More info...
Published: 03/09/2009 Updated: 03/09/2009
Summary: Bởi Đại Đạo sanh ra trước khi có Trời, Đất, nên ngôi Diêu Trì Kim Mẫu là cái gốc của đại đạo, là dòng dõi của Trời đất, là cha mẹ của các vì Tiên, Phật, là tổ của muôn Phật. Trời Đất bởi trong cái khí hạo nhiên mà sanh ra, do âm dương ngưng tựu mới có khí ôn nhiệt rồi khí ấy huân chưng mà sanh ra muôn loài. More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Ngay khi mới ra đời, quyển sách đã được sự chiếu cố lân mẫn của mọi giới trong và ngoài đạo. Các Hội Thánh như: Tây-Ninh, Bến-Tre, Tiên-Thiên, Truyền giáo (Trung-Việt) đã được thông tri về sách này, vốn do một cá nhân tín đồ biên soạn, nhưng không phải là không có một tầm quan trọng tối đa khi mà từ trước nay chưa có một tác phẩm nào nói lên tiếng nói trung thực vô-tư đối với Cao-Đài. More info...
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007
FeatureSummary:

Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu

More info...
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: OEIL DIVIN
L'oeil est le maitre du coeur,
Le Dieu des " lumière et ténèbre " ( Yin et Yang ).
La lumière, c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est le Seigneur.
Le Seigneur des jours, c'est Moi. More info...
Published: 08/21/2007 Updated: 08/22/2007
Summary: Một lần Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo đi chu du khắp nước. Đến một vùng nọ, thấy có chú bé đang dùng đất đắp một toà thành, ngồi vào trong đó. Khổng Tử liền hỏi:  
-Này cháu! Cháu trông thấy xe ngựa của ta đi qua, cớ sao không chịu tránh? More info...
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary:

Một trăm lẻ một
 Câu Chuyện Thiền

  -  Trần Trúc Lâm dịch

More info...
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: Một vài khía cạnh về phép công phu tu luyện More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nội dung chính của Minh Thiện Chơn Kinh là bốn Bài Sám ( Sám Nhứt Diệu Đề, Sám Nhị Diệu Đề, Sám Tam Tứ Diệu Đề ) và mười Bài Hạnh (Đệ Nhứt Hạnh đến Đệ Thập Hạnh) More info...
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Summary: Một nhà Hiền Triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời nầy: "Con người sinh ra, chịu đau khổ và chết." More info...
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: "Hãy đi ngược dòng tư tưởng cho đến tận nguồn gốc của nó, chờ cho Chân Ngã xuất hiện ra, và chừng đó những tư tưởng sẽ dứt". More info...
Published: 04/21/2007 Updated: 04/21/2007
Summary: « Cao Dai n’est pas Cao Dai, voilà le vrai Cao Dai.
La Vérité nie elle-même qu’elle ne soit vérité. » More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/27/2007
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.

More info...
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.

More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary: Bất cứ thuộc tín ngưỡng nào, người tu hành cũng cần lập công bồi đức. Ðó là điều kiện thiết yếu để tiến hóa tâm linh.
Công và Ðức là hai yếu tố quan trọng, giúp cho người tu thăng hoa tinh thần đạo đức.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Tinh-thần và thể-xác có chung một bản-thể cấu-tạo, về mặt thực-chất có mối quan-hệ hai chiều, tuy tinh-thần ảnh-hưởng quan-trong đến thể-xác đã đành, nhưng thể-xác cũng có ảnh-hưởng rất lớn với tinh-thần. Do đó thực-phẩm nuôi sống thể-xác cũng sẽ quyết-định đến trạng-thái tiến-hóa của tinh-thần. Nói một cách khác là thể-xác và tinh-thần của chúng ta chịu ảnh-hưởng rất lớn do những chất mà ta nuôi-dưỡng nó.

More info...
Published: 01/15/2008 Updated: 01/19/2008
Summary: Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ. More info...
Published: 04/18/2007 Updated: 04/18/2007
 
 
Trang Chánh • •