Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1972 More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1973. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Tý thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tý  - Đại Đạo 47 - 02 2 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Các con hãy vui vẻ thưởng Xuân, đem Đạo Thầy truyền bá khắp nơi, đem hột giống lành gieo rải lan tràn, và đem ân lành phổ cập cho tất cả con cái của Thầy cho chúng hiểu được lý Đạo, trở về nguyên lý hiệp nhứt cùng Thầy hầu tái lập cõi đời Thượng Nguơn Thánh Đức. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

ĐÔNG phong báo hiệu tiết Xuân sang,

PHƯƠNG pháp tu thân tự giải nàn,

CHƯỞNG đức ngại gì không trổ đức,

QUẢN chi biến đổi chốn trần gian.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

QUAN tước mấy ai được cửu trường,

ÂM thầm hành Đạo nối tình thương,

NHƯ không biết được phương châm ấy,

LAI học cứu mình thoát nhiễu nhương.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Ta muốn hồng trần hóa cảnh Tiên,

Cho nhân sanh hết nỗi ưu phiền;

Giàu nghèo chủng tộc khôn cùng dại,

Giác ngộ tầm đường lại bổn nguyên.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục lục Đại Thừa Chơn Giáo More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

TRẦN ai khó nhiễm ánh Mâu Ni,

HƯNG thạnh suy vong có lạ gì,

ĐẠO nghiệp là hồn Xuân hướng đạo,

Cõi đời đến tạm, tạm rồi đi.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Le 11 Septembre 1926,
Ngã, Gia Tô Giáo chủ giáng đàn. Hỉ hiền sanh đẳng đẳng.
Je viens, moi, votre Sauveur et votre Juge. Je viens, comme autrefois, parmi les fils égarés d’Israel. Je viens apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi: le Spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux matérialistes qu’au dessus d’eux règne l’Immuable Vérité: Dieu Bon, le Dieu grand quy fait germer la plante et quy soulève les flots. J’ai révélé la doctrine divine. J’ai, comme un moissonneur, lié en gerbes le bien épars dans l’humanité, et j’ai dit: “Venez à moi, vous tous qui souffrez!” More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1974. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Từng phen GIÁO hóa khách trần ai,

Rõ biết Tam TÔNG sớm hiệp vầy,

Chánh nghĩa ĐẠI đồng dìu đại chúng,

Nguyên nhân Thiên ĐẠO tạo Thiên Đài,

Rừng tòng khóm vui hiền đức,

Cánh nhạn TRƯỜNG giang hợp trí tài,

Giáng bút thâm CANH tìm chí sĩ,

Có chăng người biết với người hay.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

THẦY ngự trong lòng mỗi chúng sanh,

Chúng sanh giác ngộ biết tu hành,

Thương yêu mựa tách người khôn dại,

Điều độ đừng chia kẻ dữ lành.

Tiên, Phật không riêng quyền với tước,

Thánh, Thần chẳng lựa lợi hay danh;

Đạo tâm mới hiểu tâm Xuân quí,

Xuân ở Xuân-tâm Đạo sớm thành. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Động tác tuần huờn Tạo Hóa cơ,

Băng tiêu noãn nhựt định thiên thơ,

Cao-Đài xuất thế khai tân hội,

Tận độ quần linh phục thái sơ. (1)

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Tâm sẵn NGỌC minh há kiếm ngoài,

Chuyển luân HOÀNG đạo hiện Cao-Ðài,

Chơn truyền THƯỢNG hạ ban từ thử,

Sự nghiệp ÐẾ Thiên đã định bày.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Một tấc QUAN ÂM một tấc vàng,

Thương đời BỒ TÁT giáng trần gian,

Đem mầm chơn lý gieo cùng khắp,

Nhắc nhở nhơn sanh tỉnh mộng tràng.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Tý thời, đêm 09 tháng 01 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 2 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
 
Trang Chánh • •