Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary:
Thánh tịnh Bửu Quang Cảnh, ngày 21 tháng 4 năm Đại Đạo 34 Kỷ Hợi (28-5-1959) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

Ðàn-cơ tại Thiên-Lý Bửu-Tòa lúc 10 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm Mậu-Ngọ, 2 12 1978

Ý NGHĨA CỦA HIỆP-TÁC VÀ QUI-NGUYÊN

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Chương II : 12.-  Tranh Đua Vật Chất
Trong gia-đình không biết thương lẫn nhau thì còn gì là yên vui; trong làng mạc, trong xã-hội nếu thiếu tình thương thì cang-thường đảo lộn, quốc-gia suy tân.
More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương IV : 21.- Tu Là Cội Phúc More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary:  GIA nội trước lo sửa dựng gầy,
TÔ truyền chánh pháp khắp đông tây;
GIÁO dân vi thiện qui huờn đạo,
CHỦ nghĩa Tam Dân hội ngộ Thầy. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Chương IV : 25.- Tu Thân More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 84.- Tu Thân, Tu Khẩu
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương II : 13.- Vật Chất Là Giả Tạm More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Hòa-Đồng Tôn-Giáo, Đàn duyệt lại, 16/3 Mậu-Thân 13 4 1968 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Chương III : 15.-  Đạo-Đức Trường Tồn More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IX : 100-  Định Nghĩa Chuyển Hóa Long-Hoa More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương II : 11.- Đời Là Bẫy Cạm

Chim vướng lưới sâu bởi thấy mồi,

Cá tham của sẵn để dòng khơi,

 

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương III : 17.- Đời Nầy Ví Thể Đèn Tàn
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Mục lục -VP Phổ Thông Giáo Lý More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Thánh Giáo Sưu Tập 1966. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 03/29/2007
Summary:  MỤC LỤC THÁNH GIÁO SƯU TẬP NĂM ĐINH MÙI 1967 More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1968. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1969. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục Lục Thánh Giáo Sưu Tập 1970 More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1971

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •