Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary:

Người đời sợ lỗi mới tu thân,

Noi chí Phật Tiên với Thánh Thần;

Tín ngưỡng bước đầu vào cửa Đạo,

Chánh mê phân biệt ảo cùng chân.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

GIÁO truyền chánh pháp tại nhân gian,

TÔNG chỉ Cao Đài cứu vạn bang;

ĐẠI hội Long Hoa triều Thánh Đức,

ĐẠO hoằng thế giới xuất Thiên nhan.

THÁI hòa vạn vật nhơn nhơn lạc,

BẠCH sắc Thiên Tôn thế thế nhàn;

KIM Khuyết Ngọc Hư chiêu Bắc Đẩu,

TINH Quân phổ chiếu sắc Cao ban.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Gieo giống nơi đâu đã mọc chồi,

Vô phân tưới nước mãi không thôi;

Chừng nào giống ấy đơm bông trái,

Sứ mạng chị em mới gọi rồi.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Ðông hà Tây trúc cảnh thiên nhiên,
 Phương vị thanh cao thú diệu huyền;
 Chưởng đắc kim hoa huờn ngọc quả,
 Quản thi chánh pháp độ nhân nguyên.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

NGỌC bửu chiêu chương tứ hải minh,

HOÀNG Thiên ái chúng hiệp chư linh,

THƯỢNG thừa điểm Ðạo thông công-đức,

ÐẾ vị hồi nguyên đáo Ngọc-Kinh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/29/2007
Summary:

Mẹ khuyên các trẻ rán bình tâm,

Giữa lúc Thu sang cảnh trọng trầm,

Ngọn đuốc Thiên quang soi tỏ rõ,

Đừng theo ý tục bước sai lầm.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Hườn Cung Đàn 30.11 rạng 01.12 Giáp Ngọ (24.12.1954 More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

 Hiển linh nhờ giữ vẹn công phu,
 Thế sự xem như cảnh ngục tù;
 Ðạo đức hỡi ai gìn chín chắn,
 Nhơn tâm khắc phục thoát diêm phù.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

       Lâu ngày vừa tái ngộ nhau,

Nửa mừng vội tủi vội chào người xưa;

       Nói sao cho phỉ cho vừa,

Thì giờ ngắn ngủi, xin thưa ít hàng.

       Cho chư huynh tỷ được tàng,

Gia đình cốt nhục trong hàng thê nhi.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Cuộc cờ xe pháo vẫn còn gay,

Giấc mộng hy di khéo tỉnh say;

Giày cỏ quản chi trời đất rộng,

Gậy tre há nệ tháng năm dài;

Mối tình trăm họ còn đeo đẳng,

Chút nghĩa ba dân khó trở day;

Dù muốn, Tiên Ông đà định sẵn,

Chờ tay sứ mạng để an bài.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Nhứt là năm nầy, niên khóa nầy, cần phải ẩn hơn là hiện. Ẩn không phải là không hoạt động. Ẩn để chuẩn bị một ngày mai, gọi là dĩ dật đãi lao. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu-Minh,

HOÀNG Thiên ban bố đức thông-minh,

THƯỢNG tầng khí chất thanh-thanh khứu,

ÐẾ lịnh ra oai chuyển Ðạo-Huỳnh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Lòng thành khẩn nguyện đến Thiên Cung,

Vì xót nhơn sanh buổi cuối cùng,

Giáng bút khuyên người noi chánh Đạo,

Ngàn năm giữ vững kiếp Rồng Tiên.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Cửu Khúc Tòa 12 – 11 – ĐĐ 30 (Ất Mùi 25.12.1955) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Muôn kiếp độ người cõi thế gian,

Thoát vòng sanh tử đến Thiên Đàng;

Tam-Kỳ sứ mạng lâm trần thế,

Chánh Đạo hoằng dương cứu vạn bang

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Vân hạc khinh khinh bộ thảo hài,
Hương hoa điểm sắc tiếu hoa khai;
Thánh lâm diễn vọng cao sơn khứ,
Mẫu tại cao sơn lệ cảm hoài.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Mở cửa càn khôn ngắm bể dâu,

Chín mươi hai ức sẽ về đâu;

Sương phong gió bão đường triêu mộ,

Rừng rậm non cao nẻo cuối đầu.

Nếu nhớ chia tay nơi đỉnh thượng,

Thì đừng lỡ bước chốn sông mâu;

Trập trùng vó ký miền Ly Khảm,

Cứu cánh chờ ai gởi đạo mầu.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

NGỌC ẩn non cao tự bấy giờ,

HOÀNG thành Ðạo-đức chuyển huyền-cơ,

THƯỢNG căn tầm thấu nguồn cao cả,

ÐẾ nắm tâm kinh mãi đợi chờ

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

THIÊN luật ai qua ở cõi trần,

LINH hồn thanh nhẹ, trược là thân,

CHƠN quang xuất hiện nơi cung nội,

TIÊN cảnh huờn lai cậy bút thần.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

vi mà có mới là ngoan,

CỰC Lạc lòng đây Mẹ ước rằng:

TỪ thiện mỗi con đà sẵn có,

TÔN vinh hành Đạo cứu đời an.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
 
 
Trang Chánh • •