Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary:

Chính mình Thầy đến chốn Nam bang,

Mượn đất đem gieo mối Đạo vàng,

Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lão,

Nâng cành sửa lá Pháp, Hòa, Tăng,

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Thầy nhứt định không giao Thánh-Giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam-Giáo thất chơn-truyền là cũng bởi Thánh-Giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

  Chữ tu giữ vẹn hằng ngày,
Thoát vòng oan trái ra ngoài trần la.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Tòng bá xanh tươi đượm sắc màu,

Chín từng mây bạc cảnh tiêu dao,

Thương đời giữa lúc đời nguy khốn,

Giáng thế dìu nương lại Động Đào.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Các em hãy vô tư làm việc, sẽ có nhiều người nối tiếp liên tục, không nên tư tưởng cầu danh vụ lợi, dù chỉ một tư tưởng nhỏ nhặt thôi. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

NAM phương ai đã biết tu hành,

HẢI khổ thành sầu chớ lấn tranh,

NGẠN giác sẵn thuyền qua ngũ trược,

THƯỢNG thừa có nẻo yết Tam thanh.

QUAN tâm học hỏi tìm chơn lý,

ÂM điệu thinh văn chí lập thành,

NHƯ biết cội nguồn lên chín phẩm,

LAI đàn chứng chiếu chí tâm thành.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: 11. KINH CẦU CHƠN GIÁC ĐỒNG ĐĂNG More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Châu Minh, 10-1 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 9-2- 1957 More info...
Published: 06/21/2014 Updated: 06/21/2014
Summary:      Bần Tăng bảo cho : Muốn biết Long-Hoa Ðại-Hội khai diễn như thế nào, muốn biết Di-Lạc Thiên-Tôn của thời Hạ-Nguơn mạt kiếp, hãy dừng chân lại tất cả trước bao nhiêu dục vọng ương hèn. Hãy bình tĩnh để tìm thấy ánh sáng huy hoàng của Chủ-Nhơn Hoàng-Cực. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Còn chữ Giáo sau này, là tôn giáo hay là Ðạo Giáo chớ không phải giáo là dạy. "Tôn giáo là cửa vào Ðại Ðạo, vào chơn lý".

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Soi sáng hồng trần ngọn đuốc thiêng,

Cho đời thấy rõ mối QUI NGUYÊN, Tu thân tự giác trừ tam độc, Chánh niệm độ tha khởi vạn duyên. Vượt khỏi sông mê về cảnh Phật, Thoát ngoài bể tục đến nhà Tiên, Năm chi mười phái rồi sau cũng.

Tóm lại càn khôn một chủ quyền.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Ðừng sợ e tu hành không đắc Ðạo, không đạt đến ngôi vị Phật Tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Dắt dìu cho khách vượt phong ba,

Cho Phật Thánh Tiên hiệp một nhà,

Cho sứ mạng nêu danh sử đạo,

Cho đời tận hưởng thế an hòa.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Định luật tương quan cõi thánh phàm, 

Hoằng khai Đại Đạo độ kỳ tam;

Máy trời vận chuyển cơ qui nhứt,

Chẳng phải Chơn Nhơn ắt khó làm.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

NGỌC sắc gia ban quyển Đại-Thừa,
HOÀNG thành Đạo tỉnh giấc mây mưa,
THƯỢNG căn đắc ngộ tu tâm tánh,
ĐẾ vị hồi nguyên chí mới vừa.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Hườn Cung Đàn, (Minh Tân)
Tý thời 20 tháng 11 năm Quý Tỵ Năm Đạo 29
Đêm 24 Décembre 1953  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970)
_________
Thi:
Phật Tiên nào phải quá thanh nhàn,
Ðến nổi ngao du chốn thế gian,
Khổ hải thương đời đang lặn hụp,
Dắt dìu trở lại cõi Tây Phang. More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 01 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 06 02 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

ĐẠI-Đạo là chung của vạn linh,

TIÊN bang Phật cảnh có riêng mình;

VĂN nhân trí sĩ cần tu học,

DUYỆT lại lòng người chỗ chí linh.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Cùng gặp gỡ Cao Ðài Ðại Ðạo,
Hòa lý chơn cởi tháo hữu hình;
Ðừng vì sắc phái âm thinh,
Ðừng vì mặc cảm chia tình đó đây.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
 
 
Trang Chánh • •