Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary: Chánh Đạo thành do bởi chánh tâm, Chánh tâm chánh tín khỏi sai lầm, Lầm theo dục vọng rồi chia rẽ, Chia rẽ sau này hối vạn năm. More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Bốn chữ ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO nó có nghĩa lý rất cao siêu mầu nhiệm. More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

GIÁC quan mở rộng khắp càn khôn,

THẾ sự đua chen khó bảo tồn,

ĐẠO đức gìn lòng cho trọn vẹn,

NHƠN tâm đắc nhứt yết Từ Tôn.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:       Trong một chuổi tiến hóa đó, mỗi hồn hay là tiểu linh quang có mang mỗi hình thể khác nhau, mỗi một giai đoạn, mỗi một tiến trình đều là tạm mượn để mà tiến, không nơi nào là trụ tướng bất di bất dịch. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

CỬU trùng phó lịnh giáng khai xuân,

VỊ thế nhơn lai tỉnh mộng trần,

TIÊN cảnh vô vi nhi bất hoại,

NƯƠNG Nương giá ngự quản thi ân

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Bách thảo tươi nhờ đủ tuyết sương,

Ngọc cao giá bởi giũa trau thường;

Người tu muốn đạt cơ mầu nhiệm,

Công quả công phu vạn nẻo đường.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Muốn tạo thế nhân hòa cho thiên hạ, trước tiên ta hãy tạo thế nhân hòa cho chính bản thân. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Chư môn đồ! Muốn cho suốt thông đạo lý, muốn đắc chánh pháp, hãy nội tĩnh phàm thân cho minh tâm kiến tánh thì Như Lai phát hiện. Chừng đó chư môn đồ mới rõ lý chơn thường diệu hữu của pháp tu thân. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Minh Chơn Đạo 29.4 Nhâm Thìn (1952)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Tý thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

Thức thức đi em, hãy thức đi!

Ngoài kia thế cuộc giọng sầu bi,

Ðêm thanh chẳng trọn đêm thanh nữa,

Trăng vẫn lồng trong đáy Ngọc-Trì.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: CAO Thượng bổn nguyên Đạo chí thành,
ĐÀI tiền chực rước đám lương sanh,
GIÁO minh chơn lý truyền tâm-pháp,
CHỦ ý vào lòng rán luyện phanh. More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

LIÊN đài tua tủa tiết thu sang,

HOA nở vườn xuân hé nhụy vàng,

THÁNH đức do công người Thánh thiện,

MẪU đơn hương sạ khắp giang san.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Mười mấy năm trường cách biệt nhau,

Âm dương đôi ngả biết phương nào,

Giờ đây đắc lịnh về quê cũ,

Mừng hết tam ban một tiếng chào.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Kẻ khen ta đúng chỗ là bạn ta, khen ta không đúng chỗ là hại ta, chê ta đúng chỗ là thầy ta, chê ta không đúng chỗ là sợ ta thành công trong vĩ đại. More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:       Thượng-Đế khai Đạo chỗ nào nhơn sanh khổ sở, tăm tối điêu linh, để kéo dân tộc ấy được ra nơi quang minh xán lạn, đồng quyền hạn, ngang nhau với các giống dân khác. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Công phu Đạo nghiệp sử đề danh,

Buồn nỗi phái chi chẳng hiệp thành,

Ai có về quê xin nhắn nhủ,

Ta còn sống mãi với nhơn sanh.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Chơn Lý Hiệp Tuyển 2 More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

QUAN trường như áo mặc rồi thay,

ÂM chất người ôi! kíp tạo gầy,

BỒ liễu, nam nhân tua gắng chí,

TÁT nhơn tát phúc chốn trần ai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 9 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 48 - 26 9 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
 
Trang Chánh • •