Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh


download font Unicode

Những băng cassettes AUDIO
 

53- Thánh giáo của Quan Thế Âm Bồ Tát

52- Thánh giáo Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân

51-Xuân đạo đức mặt A
 
50
-Xuân đạo đức mặt b

49- Chơn truyền Đạo giáo Đức Di Lạc    A 

48- Chơn truyền Đạo giáo Đức Di Lạc    B    

47
- Thầy thuyết minh cuối Hạ Ngươn  A    

46- Thầy thuyết minh cuối Hạ Ngươn  B   

45 Cao Đài giáo lư đại cương

44- Thánh giáo của Đức Cao Đài

43-  Thánh giáo của Đức Vạn Hạnh Thiền Sư

42- Thánh giáo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (Cuốn 1)

41-  Thánh giáo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (cuốn 2)

40- Thánh giáo khuyến tu (cuốn 1)

39-  Thánh giáo khuyến tu (cuốn 4)

38- Kinh Sám Hối      

37Kinh cúng Tứ Thời (giờ Tư, Ngọ, Mẹo, Dậu)

36- Tu Chơn Tiệp Quyết    

35- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Mặt-(A)
                         Mặt-(B)   

34- Thánh Giáo dạy tu
33- Đức Di Lặc Thiên Tôn Mặt-(A)
                    Mặt-(B)

32- Chư Tiền Khai Đai Đạo dạy Đạo

31- Đức Vạn Hạnh Thiền Sư-1 Mặt-A 
                          Mặt-B   

30- Đức Vạn Hạnh Thiền Sư-2 Mặt-A
                          Mặt-B    

29-Đức Vạn Hạnh Thiền Sư-3 Mặt-A   
                       Mặt-B   

28- Đức Vạn Hạnh Thiền Sư-4   Mặt-A


26- Đức Bác Nhă Thiền Sư-1 Mặt-A 
                       Mặt-B
  
25- Đức Bác Nhă Thiền Sư-2 Mặt-A 
                      Mặt-B

24- Thánh Giáo Chúa JESUS mặt A  
                           mặt B  

23-Đức Ngô Minh Chiêu(PTGL Tây Đức )

22- Ḷng Từ Mẫu   mặt 1A  
      mặt 1
                           mặt 2A  
      mặt 2

19-Đại Thừa Chơn Giáo(trọn bộ)

18-Thánh giáo sưu tập

17- Thánh huấn hiệp tuyển Mặt A  
                          Mặt B 

16- Khuyến nữ hồi tâm Mặt A  
                          Mặt B 

15- Phá mê hồn   **

14- Đại ân xá kỳ ba mặt A  
                     mặt B  

13- Bi Trí Dũng


11-Huấn từ Đức Chí Tôn Thượng Đế (27-5-2001)


9- Chư Nữ Tiên Phật dạy Đạo

8- Đức Cao Triều Phát hướng dẩn Thanh Thiếu Niên Đại Đạo

7-Học tập lời dạy của Quan Thánh Đế Quân mặt A   
                                                          mặt B   

6-Chư Thánh Nhân đất nước

5-Pháp môn tam công

4-Thuyết tŕnh về Vật ngă đồng quan  

3-Đạo Đức người Cao Đài

1-Ư nghĩa và hành động của Chúa Jésus 
 Thông Thiên Học

Dưới chân Thầy Mặt A     
                       Mặt B     

Phật Giáo

Thánh Hiền Đường Đài Loan Mặt-A  (modem 56k)
                                        Mặt-B  (modem 56k)