Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh


download font Unicode

Luật Pháp Đạo
Các luật căn bản đă được ban hành ngay từ khi mới khai Đạo (cuối năm 1926), đến nay vẫn c̣n hiệu lực, gồm Pháp Chánh Truyền va Tân Luật
1- Pháp Chánh Truyền do Đức Chí Tôn là Giáo Chủ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng cơ truyền dạy, để qui định các cơ cấu hành đạo và thiết lập hàng giáo phẩm của Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài.
Cửu Trùng Đài có Pháp Chánh Truyền ngày 16-10 Bính Dần(1926) tức là một ngày sau khi Hội Thánh Đại Đạo ra mắt nhân sanh ngày Rằm tháng 10 năm Bích Dần.
Hiệp Thiên Đài có Pháp Chánh Truyền ngày 13-01 Đinh Măo(1927)
2- Tân Luật
Về luật của Đạo, Đức Chí Tôn giao cho Hội Thánh lập ra rồi tŕnh lên Ơn Trên phê chuẩn để cho phù hợp với tinh thần dân chủ và Thiên Nhân hiệp nhất. Đó là Bộ Tân Luật ra đời khi mới khai Đạo(1927), đến nay c̣n hiệu lực. Tân Luật gồm có ba phần:
a- Phần đạo pháp:
Liên quan đến hành chánh đạo, trong đó trọn Chương I chép theo nội dung của Pháp Chánh Tryền Cửu Trùng Đài gồm có các vấn đề sau đây:

-Tổ chức hàng giáo phẩm Cửu Trùng Đài, cách thăng phẩm trật.
-Mối tương quan giữa Hội Thánh và nhân sanh.
-Cách hành đạo tại Hội Thánh và tại các địa phương.
-Nhiệm vụ của tín đồ.
b- Phần thế luật:
Liên quan đến đời, qui định cách xử thế của tín đồ, cốt ư để xây dựng lâu đài một xă hội đạo đức an lạc bằng t́nh thương yêu giữa đồng đạo với nhau
c- Phần Tịnh Thất:
Qui định nội qui Tịnh Thất và điều kiện áp dung cho tịnh viên là những tín đồ muốn thực hành phần công phu tịnh định để giải thoát tâm linh.
Tân Luật và Pháp Chánh Truyền phác họa trên đây gồm chung lại thành luật pháp căn bàn của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ.
Trong lịch sử hoằng giáo của đạo Cao Đài, tuy đă phát sinh ra nhiều Chi Phái, nhưng tới nay, tất cả các Chi Phái đều vẫn tuân theo Tân Luật và Pháp Chánh Tryền. Sự kiện này cho thấy giữa các Chi Phái vẫn có một yếu tố thống nhất bất biến qua bao thời kỳ thăng trầm của đất nước và cơ đạo.