Unicode cho chữ Việt

Cách đọc Unicode chữ Việt trên Internet

 Unicode font TAHOMA có sẵn trong Windows98  hay hệ thống máy tính nào đă cài đặt Internet Explorer 5.0. Nếu không đọc được chỉ cần sửa lại settings của browser như sau:

 Internet Explorer 5.x: View | Encoding | chọn Use Defined và Auto Select

 Netscape 6.x:  Browser mới này đă đọc được Unicode

 Netscape 4.x: không đọc được font UNICODE

Những bạn c̣n sử dụng Windows 95.x và IE 4.x th́ chỉ cần download font "Tahoma" mới là đọc được Unicode trong các trang