Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh


download font Unicode


Tu Sĩ, Giáo Sĩ
Việc huấn luyện Tu sĩ, Giáo sĩ của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư
đều chiếu theo "Lịch Tŕnh Hành Đạo" của đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt
ân ban, mà có lần chúng tôi đă đối chiếu với Huấn Từ của
đức Phạm Hộ Pháp rất ăn khớp, nhưng được bổ túc thêm về
phần ngoại ngữ cho các chức vụ Cơ Quan và Tu Sĩ, Giáo Sĩ.
 

Lịch Tŕnh Hành Đạo
Chương Tŕnh đào tạo Tu Sĩ,Giáo Sĩ và hướng đạo
của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư.
 

Tu
Tu Sĩ, là người đang thời kỳ giác ngộ lập tâm hành đạo, tẩy xú
khai thanh, hằng lo tu học,rèn luyện và công quả trên cương vị
hướng dân vi thiện để bước lên tầng Giáo Sĩ. Tu Sĩ cần biết
những điều nầy:

1.- Về đạo hạnh tác phong, phải khác biệt hơn người thế tục,
trang nghiêm, thuần hậu, cẩn hạnh cẩn ngôn, khiêm cung từ tốn.

2.- Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui, bổn phận ở trong gia đ́nh
trong Đạo, lúc học đường cho thông suốt.

4.- Nhân Văn Học phải hiểu.

5.- Các tương quan căn bản, (chỉ căn bản thôi) về Ngũ Chi trong
Đại Đạo.

Tu Sĩ cần phải biết một ngoại ngữ ,bất cứ một ngoại ngữ nào.
Qui lệ nầy gồm cho ngoại quốc Tu Sĩ (nghĩa là một ngoại ngữ
và một cho bản xứ)

Tu Sĩ không bắt buộc ở thời gian. Khi khoác áo Tu Sĩ phải có
một lúc lập chí phế trần trong một thời gian học tập, cả đời lẫn
Đạo, để tiến lên hàng Giáo Sĩ.

I- Giáo Sĩ:

Giáo Sĩ là Tu Sĩ tiến thân, thuộc thế hoằng nhơn phổ hóa, cần
phải có những đức tánh: kiên nhẫn, tŕ thủ, đại tính và hy sinh.
Giáo Sĩ thêm những phần nầy:

1.-Tôn chỉ, lập trường, mục đích Đại Đạo, Tân Luật Pháp Chánh
Truyền buộc phải nằm ḷng.

2.- Tiểu sử khai Đạo, tiểu sử Tiền Bối khai Đạo.

3.- Nhơn Đạo, Khổng giáo triết lư gia Đông Tây xa xưa cùng
hiện đại.

4.- Nghệ thuật thuyết tŕnh giảng Đạo.

Giáo Sĩ phải thông hiểu một Việt ngữ và hai ngoại ngữ, áp dụng
cho cả ngoại quốc Giáo Sĩ.

Giáo Sĩ phải 2 năm khoác áo Giáo Sĩ, ngoài thời gian học tập,
ngoài hạn tùy tâm nguyện.

Phó Ban:

Phó Ban cùng phương vị hành đạo với Giáo Sĩ, thêm vào 3 phần
nầy:

1.- Phải nguyên cứu t́m hiểu Thánh Giáo, Thánh Ngôn từ lúc
khai Đạo.

2.- Phải nghiên cứu t́m hiểu Thánh Đạo, gồm chung Thiên
Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo cho thông suốt.

3.- Về Sinh Lư Học phải biết.

Phó Ban sẽ cầm pháp Thầy mà gieo rải đến nhơn sanh, phải chí
thành tâm Đạo, chánh trực công b́nh, phải thông một Việt ngữ
và 3 ngoại ngữ, áp dụng cho cả ngoại quốc Phó Ban.

Phó Ban phải khoác áo Phó Ban trong 3 năm hành đạo.

Trưởng Ban:

Trưởng Ban thuộc phần tư duy Giáo Đạo, đứng đầu giáo huấn
các Tu Sĩ, cần trọng đức tánh : Bác ái, Vị tha và thêm những
phần nầy:

1.- Phải thông hiểu về Tiên Đạo và nghiên cứu cho tột lư trong
h́nh thức xưa nay, căn bản sự Thiện lương, Chơn tánh.

2.- Về Khoa Vũ Trụ Học phải hiểu.

3.- Phải Tu luyện Chơn Đạo kỳ Bá Nhựt.

Trưởng Ban phải thông hiểu một Việt ngữ và 3 ngoại ngữ, áp
dụng cho cả ngoại quốc Trưởng Ban.

Trưởng Ban phải khoác áo Trưởng Ban tối thiểu là 5 năm, ngoài
hạn tùy tâm nguyện.

Vụ Trưởng:

Vụ Trưởng cùng phương vị với Trưởng Ban, đứng đầu huấn
luyện các cấp Giáo Sĩ gồm các đức tánh với ḷng từ bi và thêm
những phần nầy:

1.- Về Phật Giáo, Bà La Môn, Thích Ca Giáo, Pythagore đều
phải nghiên cứu và t́m hiểu.

2.- Về Thần Linh Học phải hiểu.

3.- Phải có 3 năm Tu Luyện.

Vụ Trưởng phải thông hiểu một Việt ngữ và 4 ngoại ngữ, áp
dụng cho cả ngoại quốc Vụ Trưởng.

Vụ Trưởng phải 5 năm khoác áo Vụ Trưởng, ngoài ra tùy tâm
nguyện.

(Lịch Tŕnh Hành Đạo này ơn Trên ban cho Cơ Quan Phổ
Thông Giáo Lư, ngày Rằm tháng 2 năm Bính Ngọ (6-3-1966)

Lập trường của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư là không xen vào
nội bộ của các Chi Phái, các Hội Thánh, Giáo Hội hay các
Thánh Thất, Thánh Tịnh, Cơ Quan chỉ làm nhịp cầu,làm viên
gạch nối liền, hàn gắn t́nh huynh đệ đạo đồng. Cơ Quan không
thâu nạp tín đồ v́ không được phép làm lễ nhập môn vào Đạo,
không tổ chức lễ nghi Quan, hôn, tang, tế dẫm lên đạo sự của
các Thánh Thất, Thánh Tịnh, chỉ lo mỗi một việc là thống nhứt
Giáo Lư tức là phương diện tinh thần mà thôi, cốt sao đào tạo
cho được Tu sĩ, Giáo sĩ có căn bản Giáo Lư và đức độ để phục
vụ cho nơi nào có sự yêu cầu và cho tương lai Đại Đạo sau nầy.