Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh

Download fonts UNICODE

Thi
Thích lư đạo trung giửa cuộc sầu,
Ca ngâm bửu kệ cứu tang dâu,
Như ngôn Phật lư huyền thâm học,
Lai ngộ đài sen đắc nhiệm mầu.
Mừng Chư Hiền đồ.
.....
Nhơn loại hiện thời bị ngọn sóng văn minh dồi dập đè nén cả tâm hồn, lôi cuốn vào ṿng trụy lạc.
Phần nhiều nhơn sanh cho đời là bể khổ, chớ biết đặng mục đích của đời th́ vốn là trường học để cho các linh hồn học hỏi, đặng tiến cho hợp với cơ Trời. Cũng tỷ như cái trường học, hễ học tṛ siêng năng giỏi dắn th́ sẽ đậu cao, c̣n biếng nhác không lo th́ cuối năm phải thi rớt, chớ nào tại cái nhà trường đâu. Ấy tại ḿnh.

C̣n Đạo cũng vậy. Hễ ráng lo tu không gây quả ác th́ được Bồng-Lai hưởng nhàn. C̣n biến nhác không lo tu tâm sửa tánh th́ phải chịu cảnh khổ dồn dập, phảỉ chịu tâm bợn nhơ. Nếu người đời không suy nghĩ, cứ đinh ninh cho đời rằng khổ. Ấy bởi tại ḿnh c̣n mang nhửng thứ lớp vật dụng, nên c̣n bị tối tâm mờ ám, cứ gây tạo măi cái nghiệp quả mà không tự xét lấy ḿnh, cứ trách rằng Trời sao quá cai nghiệt làm cho ta phải đổ lụy thương tâm.

Nhửng cái đau khổ đó bởi chính tại con người đào tạo nơi tiền kiếp, rồi cái nghiệp quả ấy nó tạo ra cái cảnh, tức nhiên cái hoàn cảnh ấy nó phải trả lại cho người, đó là lẽ thiên nhiên đă định.

Vậy cái đau khổ ấy, ḿnh đă thấu đáo cái nguồn gốc, cái nguyên thỉ của nó rồi, th́ phải lo phương pháp nào mà giải khổ. Có một phương pháp tuyệt đối là: hằng ngày người phải giử cho trí năo yên tịnh, tư tưởng thật thanh cao, chớ cho các tư tưởng xấu xông vào kích thích mà làm cho trí năo bợn nhơ. Giử ǵn từ lời nói và cách hành động cho xứng hợp với cơ Trời, điều ḥa cùng thiên lư. Dầu khi gặp cảnh ngộ tai nàn, hoặc làm cho đau đớn đến xác thịt th́ cũng vui mừng v́ được trả quả hiện thời và cảm đội ơn của các vị Nam-Tào Bắc-Đẩu cho người được mau trả nợ (theo luật quả báo).

Tâm trí phải cho trong sạch, đừng để mộ tư tưởng nào xông vào mà làm cho nhiểm cái tư tưởng thanh cao của người. Mổi lời thốt ra phải hửu ích, dể thương và hợp với chơn lư, chớ lời nào mà không có ba điều ấy th́ tốt hơn làm thinh. C̣n việc hành động cũng vậy, hể làm việc chi hửu ich cho đời đúng với Thiên-Lư th́ mới nên làm. Dầu việc làm rất hửu ích cho ḿnh mà phải làm cho nhơn sanh không vừa ḷng th́ chớ nên làm. Đó là phương pháp thoát khổ.

Mà phải hằng ngày lựa dịp giúp cho đời, bất kỳ việc nhỏ hay lớn. Dầu cực nhọc xác thân cho mấy đi nửa, cũng vui ḷng thi hành liền, chớ không buồn ḷng nản dạ.