Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh

Download fonts UNICODE

Tịnh Thất

" Tịnh Thất" là nhà thanh tịnh để cho các cho các tín đồ vào mà tu-luyện.

Muốn vào nhà Tịnh-Thất phải tuân theo y nhửng điều lệ như sau nầy:

Điều thứ nhứt:- Trong hàng tín đồ, ai đă xử tṛn nhơn -đạo và giử trai giới từ sáu tháng sắp lên th́ được xin vào Tịnh-Thất mà nhập định.

Điều thứ hai:- Phải có người đạo-đức hơn ḿnh tiến-dẩn và một đạo hửu bảo hộ.

Điều thứ ba:- Cấm không đặng thư tín văng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người "Tịnh-chủ" xem trước.

Điều thứ tư:- Cấm người ngoài không được vào nhà tịnh, chẳng luận viên quan chức sắc cùng thân tộc tín-đồ.

Điều thứ năm:- Cấm không được chuyện văng với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song củng phải có phép người "tịnh-chủ" cho.

Điều thứ sáu:- Nhập Tịnh-Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không ăn vật chi ngoài mấy bửa cơm.

Điều thứ bảy:- Phải giử cho chơn-thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận ḥa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và d́u dắt nhau trong đường đạo.

Điều thứ tám:- Phải tuân mạng lịnh của một "tịnh-chủ" phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu-luyện.