Cao Ðài Ðại Ðạo

Ngài Trần Đạo Quang truyền Đạo Miền Trung

Bài viết / Các bài Thánh Giáo
Ngày: (27/1/2014) - 12:54 AM
Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 22-02-ĐĐ.12 (Đinh Sửu) (03-4-1937)


THI

NGỌC bút đề thi giấc mộng trần,

HOÀNG đồ vi cựu hoán thành tân;

THƯỢNG khai Trung Bắc hoằng Tâm pháp,

ĐẾ chính chơn truyền biệt nghĩa nhân.THẦY ban ơn các con, nay các con tuân mạng THẦY mà Trung Nam liên
đoàn hòa hảo. THẦY rất vui.

ĐẠO QUANG - Số là Thiên cơ đã định, THẦY vận chuyển con về đây vì
miền Trung dân chúng tín ngưỡng thì đông, phần tinh thần
đạo đức hướng dẫn thì ít có con đủ điều kiện.
Vậy THẦY dạy con tuân mạng trước lo phổ hóa nhân
sanh, sau qui hiệp các nơi Đạo đồ ở Minh Sư cho chúng
biết cùng nhau đồng Đạo, đồng THẦY, nếu không THẦY
e chẳng mấy con hiểu thông cơ Giáo Lý, rồi nhân sanh mỗi
phái mỗi nơi. Con tuân mạng.

PHÁT: THẦY chuyển con ra đây cùng anh em, là THẦY muốn con cùng
HIỂN nơi này chung lo bảo toàn về phần nội ngoại giao
cùng chính phủ mọi việc phép tắc.

Hôm nay tuy HIỂN vắng mặt song THẦY dạy con tiến hành cho
kịp cơ hội, vì phần con còn nhiều việc nơi nầy cùng
miền Nam, con hãy đem hết tinh thần mẫn đạt, để giúp
Đạo, giúp Đời, THẦY sẽ thưởng công cho con.                  
                  
         THI

Thế cuộc vần xoay khắp chuyển hoàn,

Cơ Trời ló dạng khá cần toan;

Trước khai giáo lý TRUNG THÀNH lập,

Lập đặng rồi ra Bắc thuận đường.


Vậy hai con quyết tâm hiệp sức cùng bạn con, em
con,  tạo  lập  TRUNG  HƯNG  THÁNH  TÒA,  hầu
làm cơ sở cho Trung Kỳ, nối liền với Nam Kỳ rồi ra
Bắc chẳng khó chi.

BAN, KHAI, SƠ: Ba con cùng Nguyễn Hồng Phong tùy phận sự trách
nhiệm mình mà lo cho trọn vẹn, lớn nhỏ có phần.                  
                  
         THI

Lời THẦY đã dặn đó này con,

Con quyết lo sao Chánh lý tròn;

Tròn mối Đạo nhà còn tận độ,

Độ người mình trước phải lo tròn.               
                  
         BÀI
             
   Trước lo tròn bớ con Nam Nữ!

          Nghe THẦY chia phận sự mỗi con;
               
         Mỗi con lo liệu cho tròn,

    Qủa công vì Đạo Sử còn tạc ghi.


          Phần Đạo Quang, trước qui Chơn lý,

          Qui hiệp rồi cơ chỉ mở ra;
                 
         Ngũ chi Đại Đạo một nhà,

    Cũng là nhất bổn cũng là đồng nguyên.


          THẦY dạy con tâm chuyên gắng nhớ,

          Nhiệm vụ con còn ở nhiều nơi;
                
         Lấy thân mà hóa độ đời,

    Đắp xây phong hóa Đạo Trời vẻ vang.


          Trung Kỳ trước cần toan sắp đặt,

          Sắp đặt xong qui tắc rẽ rành;
                 
         Vì mình mà có chúng sanh,

    Vì cơ Đạo chuyển tiến hành Đạo khai.


          Dắt nhau lên Cao Đài rạng rỡ,

          Dắt nhau về muôn thuở an lành;
               
         Mừng ngày Chánh Pháp khai mình,

    Mừng Nam Trung Bắc Đạo huỳnh vẻ vang.


          PHÁT Chơn Đạo ẩn tàng Ngọc bửu,

          Đem lý mầu ra cứu độ nhơn;
                
         Bảng vàng con điểm tô son,

    Cho danh Đạo rạng cho Chơn Đạo truyền.


          Nầy Nam Trung hai miền nặng gánh,

          Gánh nhơn sanh con lãnh nơi THẦY;
                   
         THẦY đây chờ đợi con đây,

    Mau lên giỏi giỏi kịp THẦY bớ con!


          Tranh thế giới vàng son rực rỡ,

          Công điểm tô mựa chớ buồn than;
                  
         Cậy con lo liệu vẹn toàn,

    Vì dân vì nước băng ngàn sá chi!


          Hiệp cùng HIỂN để qui hiệp Đạo,

          Hiệp Nam Trung Chánh giáo hoằng dương;
                   
         Chung lòng chung sức đảm đương,

    Lo phần Lập Pháp lo phương tác thành.


          BAN, KHAI, SƠ: tuân hành lịnh dạy,

          Cùng anh em cả thảy đồng lòng;
                   
         Liên hòa hiệp với HỒNG PHONG,

..................................................
.......... .............

..................................................
.......... .............

CAO
TRIỀU PHÁT bạch:  ...............................


THẦY trả lời: Dầu cho quyền pháp Đời còn ngăn cấm đi nữa, chẳng lẽ cấm
THẦY sao con? Con an tâm thi hành, có việc gì trở ngại sẽ hỏi THẦY.

Thăng./.


Sưu tầm

Bài viết này được gởi bởi Cao Ðài Ðại Ðạo
http://www.caodaism.net/caodai/

URL của đề tài này là:
http://www.caodaism.net/caodai/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=837