Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Kiếp người gẫm lại có bao lâu, Vừa thấy tóc đen kế bạc đầu; Gối mỏi lưng dùn môi má hóp, Trăm năm thử hỏi sẽ về đâu.

-- VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Khi bị sỉ nhục, bất cứ bằng cách nào, ta nên nhớ rằng, kẻ sỉ nhục người, thường đau khổ nhiều hơn người bị sỉ nhục.

-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...6156 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2226 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1543 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1436 lần đọc
·· Học công phu1404 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Người Đạo Cao Đài tu thiền không có sai chơn truyền
Đăng ngày (15/7/2004) - 07:32 AM bởi admin

Đề tài thuyết trình Xin thưa : Người Đạo Cao Đài tu thiền không có sái chơn truyền !

Xin minh chứng .
*Việc tu luyện được bộ Tân Luật qui định.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có bộ Tân luật và Pháp chánh truyền mà tất cả từ người tín đồ đến các vị chức sắc đều phải nghiêm chỉnh tuân hành.

Trong bộ Tân Luật có một chương đặc biệt ghi rõ về việc tu luyện như vầy :

Chương II Điều 13 :
”Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện đạo”.

Và ở phần Thế Luật có một mục dành riêng cho Tịnh Thất.

Tịnh thất : “Tịnh Thất là nhà thanh tịnh để cho các tín đồ vào mà tu luyện.

Điều thứ nhất : Trong hàng tín đồ ai đã xử tròn nhơn đạo và giới từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà nhập định.

Điều thứ hai : Phải cómột người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.

Điều thứ ba : Cấm không đặng thơ tín vãng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người “Tịnh Chủ” xem trước.

Điều thứ tư : Cấm người không được vào nhà tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ.

Điều thứ năm: Cấm không được chuyện vãn với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có phép của người “Tịnh Chủ” cho.

Điều thứ sáu: Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.

Điều thứ bảy : Phải giữ cho chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.

Điều thứ tám : Phải tuân mạng lịnh của một “Tịnh Chủ” phải y theo giờ khắc đã định mà hành công tu luyện.


Đạo Cao Đài được khai minh tại Việt Nam và được truyền bá sâu rộng từ thôn quê đến thành thị là nhờ huyền diệu Thiêng Liêng xuyên qua cơ bút.

Chính Đức Chí Tôn Thượng Đế đến mở Đạo, ban Dại Aân Xá Kỳ Ba cho nhơn loại nên đã cho phô bày bửu pháp để cứu rỗi sanh linh.
Đức Chí Tôn lúc khai Đạo năm Bính Dần 1926 đã có nêu ra việc đó trong Thánh ngôn hiệp tuyển do Tòa Thánh Tây Ninh ấn tống, với điều kiện là giữ trai giới ít nhất 10 ngày và chính Ngài Ngọc Đầu Sư Lê Văn Lịch, nguyên Lão sư của Phái Minh Đường, được lịnh truyền pháp trong giới Cao Đài lúc ban sơ

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, trang 26, Thầy có dạy :

“…Ngọc Đầu Sư khả tu truyền Pháp thuyết đạo, kẻ nào giữ trai giới đặng 10 ngày trở lên thọ bửu pháp đặng”.

Hơn nữa, tôn chỉ của đạo Cao Đài là Qui nguyên Tam Giáo, phục hồi giáo lý chơn truyền của Nho, Thích, Lão. Thiền đã có trong Thích, Nho, Lão cho đến Gia Tô cũng có phép tịnh tâm, cầu nguyện như thiền định của Tam giáo.

Ngay cả Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc số 114 đề ngày 25.1.1948 cũng đã ghi rõ nơi điều thứ tư, mục 4 là :

Phép tu luyện :

a. Thực hành Giới, Định, Huệ

b. Phép Tham thiền nhập định và tiếp điển Tiên Thiên cho thân hình đặng tráng kiện.

Trong quyển Giáo Lý của Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Tràng Tòa Thánh Tây Ninh cũng có viết nhiều về lãnh vực thiền định : Giới, Định, Huệ trang 148 và Huờn Nguyên Tam Bửu trang 165.

*Thế nào là thiền định ?

“Thiền” là căn bản cốt tủy của Bà La Môn, Aán Độ Giáo thời xa xưa, cho đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni được khai triển phổ hóa từ Aán Độ, từ Nhứt Tổ Ca Diếp đến Tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma chuyển sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6 là Đệ Nhứt Tổ Thiền Trung Hoa cho đến Lục Tổ là Huệ Năng (638-713). Thiền Trung Hoa được truyền bá mạnh sang Tây Tạng, Việt Nam, Nhựt Bổn…và gần đây cũng được mở mang ở các nước Aâu, Mỹ khá thịnh hành.

“Thiền” Ấn Độ do tiếng Sanscrit là Dhyàna, tiếng Pali là Jhàna, phiên âm sang Hoa ngữ là Tch’anna, sang Việt ngữ là Thiền Na hoặc thông dụng là thiền định, sang Nhựt ngữ là Zen.

“Thiền” nghĩa lý rất cao thâm không thể dùng lời để diễn tả ra hết ý được, nó thuộc về Tâm tức là vô vi khó mà nói ra lời, hành giả phải tự chứng nghiệm mới nhận được. Nhiều sách đã giảng giải rất nhiều, nhưng gần đây, chúng tôi nhận thấy Thiền Sư Nhựt Bổn là D.T Suzuki diễn tả một cách rốt ráo và dễ hiểu hơn đối với người Aâu trong quyển Thiền Luận, nxb Kinh Thi, bản dịch Trúc Thiên trang 9 quyển Thượng (Nxb An Tiêm)

“Thiền” cốt yếu nhất là nghệ thuật kiến chiếu vào thể tánh của chúng ta, nó chỉ con đường từ phiền trược đến giải thoát, đưa ta tới uyên uyên của cuộc sống, uống ngụm nước đầu nguồn. Thiền cởi bỏ tất cả những gì ràng buộc chúng ta, những sanh linh hữu hạn luôn luôn quằn quại dưới ách khổ lụy trong thế gian này.

Ông Chang Chen Chi trong quyển Thiền Đạo Tu Tập (Kinh Thi) có viết: “Thiền phô diễn một giáo lý có thể được coi là tuyệt đỉnh của tất cả tư tưởng Phật giáo, một giáo lý trực chỉ sâu xa và thực tiễn nhất.
Có thể đưa ta đến giải thoát rốt ráo và giác ngộ viên mãn, nhưng khó mà diễn tả, là một cái gì tròn và lăn, trơn và trượt, một cái gì không nắm giữ được, không mô tả được, một cái gì bất khả tư nghị.”

Chúng ta trở lại định nghĩa của thiền sư D.T Suzuki để tìm hiểu thế nào là Kiến Chiếu vào Thể Tánh của chúng ta. Cái tánh bản thể căn cội của con người, cái Thiên tánh hay Phật tánh do Trời ban phát khi vào trần gian tạm mượn hình hài thể xác trong một kiếp người hữu hạn không quá 100 năm rồi cũng phải bị hư hoại, tan rã, chỉ còn cái thể tánh đó được trường tồn bất diệt. Kiến Chiếu là chiếu soi, rọi vào trong thấy được thể tánh đó.
Nhà Phật gọi là Tự Tánh, Chơn Như Bản Thể, Bản Linh Chơn Tánh. Nho Lão gọi là Chơn Tâm, Chơn Ngã, Chơn Thần, tuy danh từ có khác nhưng đều đồng một nghĩa cả.

Tại sao ta phải chiếu rọi?
Vì nó tiềm ẩn trong đáy sâu của lòng ta, nó bị che lấp tối tăm làm cho thoạt không nhìn được bởi vọng niệm ưu tư phiền não, thất tình lục dục che lấp, bị dục vọng, danh lợi tình tiền địa vị làm cho mờ ám mê muội.

Bởi vì tâm tư quá xao động không được yên tĩnh khó mà thấy được thể tánh, nên cần phải làm cho nó lắng lại, yên tịnh lại, chẳng khác nào gió thổi trên mặt nước làm nổi sóng, tỷ như ta đổ nước sông vào một bầu pha lê thì phải đợi nước lặng lẽ, cặn cáu từ từ lắng xuống, còn lại nước trong, ta mới thấy được cái trong ngần sáng chói của nước.

Muốn được vậy, phải dùng phương pháp Tọa Thiền, tức là ngồi thiền để tâm trống không, vô niệm, quên đi đừng nhớ lại những gì đã qua, đừng tính toán nghĩ ngợi những việc bây giờ hay những việc sắp đến, mà hãy để tâm yên lặng, lắng lòng nghe ngóng bên trong, lần lần tâm ta sẽ được yên tịnh, chừng đó huệ trí mới nảy sinh, ta mới thấy được chân lý của sự đời, ta mới phân biệt được những điều chơn giả, hư thiệt, chánh tà, lành dữ, giả tạm, hoại diệt và vĩnh cửu, ta sực tỉnh thức tìm lại được chân tâm, thể tánh để giải thoát tất cả mọi ưu tư, phiền trược, chấp nê mà trau giồi cho được minh linh sáng suốt.
Nên Phật dạy Minh Tâm Kiến Tánh tức là soi sáng vào tâm não để thấy được bản tánh, thấy rõ cái chơn như bản thể của mình.

Ngài Bồ Đề Đạt Ma là Tổ Thiền Trung Hoa cốt yếu dạy có bao nhiêu đó, không lập văn tự mà chỉ dạy ngó thẳng vào tâm, không tìm cầu Phật bên ngoài mà chỉ tìm Phật trong thân mình.

Tâm ấn của Ngài là :


“Giáo ngoại biệt truyền,

Bất lập văn tự;

Trực chỉ chân tâm,

Kiến tánh thành Phật”.

Tạm dịch:

“Không truyền dạy gì ở ngoài cả,

Chẳng dùng văn tự chữ nghĩa;

Mà chỉ dạy ngó thẳng vào tâm,

Để thấy tánh rồi sẽ thành Phật”.

Chúng ta hãy đọc đoạn của Tứ Tổ Đạo Tín (580-651) truyền tâm ấn cho Pháp Dung (593-637) trong quyển Thiền Luận – Trúc Thiên dịch – trang 317-318 “trăm ngàn pháp môn về trong gang tấc, hà sa công đức tìm ở nguồn tâm, tất cả giới môn, định môn, huệ môn, tất cả thần thông biến hóa đề tự sẵn đủ chẳng ngoài tâm người.
Tất cả phiền não nghiệp chướng bổn lai vẫn là không tịch … Đạo lớn vốn hư huyền khoáng đạt, tuyệt không có nghĩ, không có lo…”.
Chúng ta hãy nghe Đức Lục Tổ Huệ Năng giải thích về Thiền trong Pháp Bửu Đàn Kinh:
“Thiền là gì? Thiền tức là tịnh lự, có nghĩa là dứt sạch các sự lo nghĩ để trở về bản thể chơn như thanh tịnh trang nghiêm; đó thuộc về tâm chớ không thuộc về thân.

Tâm là chủ, thân là tớ chỉ tùng theo lệnh chủ. Nếu tâm thanh tịnh thì thân đi đứng nằm ngồi đều thanh tịnh, hà tất phải bó buộc ngồi mãi”

Chúng ta hãy nghe Tổ định nghĩa hai chữ Thiền Định:
“Bên ngoài ly các tướng là thiền, bên trong tâm bất loạn là định. Nếu bên ngoài còn trước tướng thì bên trong tâm loạn động. Bên ngoài ly tướng thì bên trong bất loạn. Bổn tánh tự tịnh, tự định. Chỉ vì thấy cảnh, tưởng cảnh sanh ra loạn động mà thôi. Nếu thấy cảnh tâm không một mảy loạn động, đó là chơn Định.”.

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ trong đạo Cao Đài cũng giải thích tương tợ, vắn tắt như sau:

“Thiền là tâm vô niệm, định là dừng lại tất cả. Vào thiền mà tâm chưa dứt niệm, đời sống vật chất lại chi phối rất nhiều làm tinh thần mờ mệt, thân thể nặng nề tê nhức, ngứa ngáy đủ điều, định chưa được nên bị hôn trầm, ngủ gà ngủ gật. … Đó là bịnh chung của hành giả….”

Nên hiểu vô niệm là gì?
Đức Đông Phương Lão Tổ giáng cơ định nghĩa như sau: “Vô niệm là gì? Vô niệm đây là không niệm những gì ưu tư phiền não, buồn giận ghét ưa theo giác quan ngũ tặc, mà phải bế lại thâu vào bên trong, độc hành chánh nhiệm… chánh niệm là gì? Cái vô niệm chẳng phải là không cho chánh niệm, mà là không cho tà niệm… Chỗ goị là tà niệm là dục niệm.
Cho nên vô niệm là Tâm không nhiễm trước, không tà không dục”. Vô niệm của Phật là vô dục của Lão, là ngay cả tâm truy tầm Thánh Trí Nhân Nghĩa cũng phải đả phá tiêu tan hết. Vô niệm của thiền học cũng thế. Lục Tổ Huệ Năng thường nói: “vô niệm, niệm liền chánh, hữu hiệm, niệm liền tà. Hữu vô đều chẳng tính cởi dài xe trâu trắng…”. Như vậy vô niệm chẳng phải không cho chánh niệm, mà vô niệm tức là chánh niệm. Nhưng ý nghĩa chơn chánh rốt ráo của vô niệm tức là hữu vô đều chẳng tính, tà chánh đều chẳng dùng. (Ngô Di trong Thiền và Lão Trang).


Để kết luận, sau khi trình bày ý nghĩa của Thiền định qua những lời dẫn giải của các vị tổ thiền Ấn Độ, Trung Hoa và của Nhật Bổn, cũng như đã minh chứng bằng thánh giáo của Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế (TNHT) cùng “Tân luật” của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chúng tôi khẳng định là người môn sanh Cao Đài tu thiền định không sái chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và không phải theo bàn môn tả đạo.
Hơn nữa, Đức Ngô Minh Chiêu vị cao đồ đầu tiên của Đức Cao Đài Thượng Đế đã thọ chơn truyền để tu luyện nơi Đức Chí Tôn và đã đắc quả vị Ngô Đại Tiên mà toàn đạo đều tin tưởng (theo đạo pháp năm Tân Dậu 1921, đắc đạo năm Nhâm Thân 1932, đúng một kỷ 12 năm). Những đệ tử thọ bửu pháp nơi Ngài Ngô Minh Chiêu cũng được đắc quả vị Thiêng Liêng tùy theo công đức lúc sanh tiền, có về cơ tự thuật đời tu hành của mình (quyển Đại Thừa Chơn Giáo, bản in năm 1950, có in các bài cơ đó và ghi danh sách “Tiên phong” (trang 265))( Càn tịch và Khôn tịch của nam và nữ đạo hữu tu Chiếu Minh). Ngoài ra, Hội Thánh Tiên Thiên, Ban Chỉnh Đạo, Minh Lý Thánh Hội, Hội Thánh Truyền Giáo ở Đà Nẵng, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Thánh Tịnh Tân Minh Quang, Vĩnh Nguyên Tự .v.v... đều có mở những khóa tu thiền định để ôn dưỡng thân tâm cho chư đạo hữu nào tình nguyện nhập vào các khóa tu trong năm (Xuân, Hạ, Thu, Đông) hay các khóa tu dưỡng ngắn hạn hơn.
Nếu không phải đúng chơn truyền chánh đạo thì đã xảy ra nhiều người bị cuồng điên trong Đạo Cao Đài. Điều cốt yếu là hành giả phải nhập môn vào Đạo Cao Đài, có minh thệ, trai kỳ 10 ngày trở lên trong tháng, phải giữ Ngũ Giới Cấm, Tứ đại điều qui, hiểu rõ tôn chỉ, mục đích lập trường của Đạo Cao Đài và tuân theo kỷ luật của Tịnh Thất (Tân luật của Đạo cùng các Thánh giáo của các đấng Thiêng Liêng dạy về thiền định đã được kiểm duyệt nghiêm túc trước khi thực hành.)

Chí Tín

Nguồn: Chí Tín

Cùng một đề tài:
· QUÁ QUAN PHỤC THỰC ngày 12/22/16
· Thông điệp từ bộ lạc kogi (tt) ngày 12/29/13
· Tứ Ân Chánh Đạo, Tứ Hiếu Tùng Ân ngày 12/19/12
· Chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh ngày 11/22/11
· Công phu ngày 10/08/11
· Chơn nhơn ngày 10/08/11
· Vào đời độ chúng lập công ngày 10/08/11
· Sống Đạo ngày 10/08/11
· Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình ngày 10/08/11
· Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị ngày 02/27/10
· Học lời Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn về công phu ngày 03/06/09
· Ích lợi của công phu và công dụng của tịnh trường ngày 03/06/09
· Mùa xuân với người giáo sĩ ngày 03/06/09
· Tham dự khóa tu tại Bác Nhã Tịnh trường ngày 03/06/09
· Câu chuyện thành nhân ngày 03/06/09
· Nên người sứ mạng ngày 03/06/09
· Từ gía trị tâm linh đến giá trị tâm linh siêu việt ngày 03/06/09
· Học lời Đức Cao Triều Tiền Bối dạy thế hệ trẻ ngày 03/06/09
· Ngọc Trì lên đường tu ngày 03/06/09
· Nhật ký mùa tu Hạ Chí 2008 (Mậu Tý) ngày 03/06/09
· Nhật ký mùa tu Thu Phân 2008 (Mậu Tý) ngày 03/05/09
· TỰ THUẬT CUỘC ĐỜI TU THÂN HÀNH ĐẠO CỦA CHÍ TÍN ngày 06/26/08
· Thánh Địa Tây Ninh và Địa Linh Bến Tre ngày 04/07/08
· Ưu Đạo bất ưu nhàn ngày 02/19/08
· Nét đẹp Giáng Sinh Trong Tình Đạo Cao Đài ngày 01/28/08
· Phục Sinh ngày 01/26/08
· Tại sao ngày lễ Giáng Sanh 25 tháng 12 ngày 01/26/08
· Tưởng niệm Đức Chúa Giêsu ngày 01/26/08
· Suy nghiệm về lễ Giáng Sinh ngày 01/26/08
· Cao Đài Thiên Chúa đến trong Kỳ Ba ngày 01/26/08
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,