Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

Thánh Giáo HiệpThiên Ðại Ðế Quân Thánh Ðế Quân

Lời giới thiệu                                     
Thiên đường , Ðịa Ngục                              
Ðặt mình trong cửa Ðạo
                         
Chứng lễ Thánh Thánh Liên Hoa Cữu Cung  
Vào Ðạo không phải độc thiện kỳ thân          
Ðức khiêm tốn và phục thiện                       
Hãy làm sáng lại tâm linh                           
Sự ích lợi của công phu thiền định               
Khai trương tu viện Minh Ðức                      
Phụ lục phần 2 Thánh NGôn Hiệp Tuyễn      
Sứ mạng dân tộc được chọn  (24-12-67)