Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

 

Thánh Giáo đề tài Quan Thế Âm 2

                         
Minh Lý Thánh Hội (07-1-68)        
Nhẩn nhục (12-11-70)                 
Lòng thành kỉnh (18-7-73)               
Mê vọng, Thất vọng (14-11-73)      
Diêu Trì Bửu Điện (29-9-74)          
Thiên Địa Chi Tâm (17-10-74)        
Thiên đàng, Địa ngục (22-5-74)      
Hội Yến Bàn Đào (14-9-74)          
Thế Pháp Hoàng Cực (02-8-74)