Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

Thánh Giáo của Đức Quan Âm Bồ Tát
do Văn phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo Tây Ðức sưu tập

Lời giới thiệu         
1-Kiểm điểm việc hành đạo địa phương 4-2-65      
2-Dọn mình cho sạch để gần Phật Tiên   7-2-65     
3- Ðời mạt pháp cần chánh tín 21-3-65 
4-Hạ Ngươn mạt pháp Ðại Ðạo hoằng khai 7-5-65    
5-Luận về chữ Tâm 13-6-65          
5a-Luận về chữ Tâm (tiếp theo)    
6-Tu thân khắc kỷ 27-6-65     
7-Phương thức tự kiểm 66-1-14    
8-Luận về chữ muốn 17-2-67
9-Sứ mạng của hàng phụ nữ 11-3-67    
10-Ðạo là gì
? và Ðạo ở đâu ? 9-5-67   
11-Ý thức hệ Nữ Chung Hòa 18-10-67      
12-Ăn chay
, niệm Phật, tung kinh , cúng lạy để làm gì ? 18-10-67      
13-Hữu ,vô , biết ngộ đúng lúc 7-1-68      
14-Ngũ nguyện và đạo đức là siêu chánh trị 2-3-69     
15-Phương pháp tu thân hành Ðạo 3-5-69       
16-Lấy tịnh chế động 17-5-69    
17-Giải thoát 12-5-70      
18-Kiểm điểm thân tâm 18-7-70    
19-Nhẩn nhục 12-11-70 
20-Chánh tín hay mê tín 2-2-71  
21-Lòng thành kỉnh 18-7-73    
22-Mê vọng , thất vọng 14-11-73    
23-Giáo lý của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 25-1-74  
23a-Giáo lý của Ðại Ðạo 25-1-74 (tiếp theo)  
24-Sự thờ phượng và lòng tính ngưỡng 27-4-74 
25-Thiên đàng địa ngục là đâu
? 22-5-74 
26-Có thanh tịnh mới hiểu được Thiên cơ 23-3-74 
27-Thế pháp hoàng cực sau hội Long Hoa 2-8-74
28-Phép nhiệm mầu của Hội Yến Bàn Ðào 14-9-74 
29-Thiên địa chi Tâm để cứu khổ chúng sanh 17-10-74
30-Nỗi khổ của chính mình là Tham Sân Si  28-12-74    
31-Ðắc nhân tâm tức đắc Ðạo 23-3-75   
32-Quan Thế Âm giáng cơ tại Tòa Thánh Tây Ninh