Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình


 

Giáo Chủ Ngôi Hai
Ngô Minh Chiêu


Nam Thành Thánh Thất (04-3-66)                
Ngọc Minh Đài (22-3-66)                      
Giáo Tông Chỉnh Đạo Nguyễn Ngọc Tương (67-10-1)   
Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức (23-10-67)          
Cao Đài Hội Thánh (23-4-67)                   
Thánh Thất Bình Hòa (25-1-68)                
Thánh Thất Bình Hòa (tiếp theo 25-1-68)            
Hộ pháp Phạm Công Tắc (16-5-69)               
Tu học nội tâm (29-10-70)                     
Tiền bối chúc xuân (27-1-71)                    
Ngịch hành phản bổn (10-3-71)                  
Hộ pháp Phạm Công Tắc (10a-3-71)              
Vô Vi Chi Đạo (10-11-74)