Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

 

Thánh Giáo đề tài Khuyến Tu 1

 

Lời giới thiệu                                
Lê Đại Tiên (05-4-65)                      
Lê Đại Tiên (09-6-66)
                      
Di Lạc Thiên Tôn (22-1-66)                
Cao Triều Phát (25-1-66)
                    
Ngôi Hai Giáo Chủ (04-3-66)                     
Đông Phương Chưởng Quản (03-6-66)    
Tổng lý Lê Văn Duyệt (10-8-65)
           
Giáo Tông Vô Vi
                             
Tu kỷ độ nhân                                 
Tu thân