Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

 

Thánh Giáo dạy tu
Các Đấng Giáo Tổ                          
Công Phu                                      
Thích Ca Mâu Ni 08-4-1926             
Tam Giáo Thánh Nhơn 30-9-1936    
Lấy nước làm gương 24-1-74           
Hòa mình cùng vạn vật 14-2-75        
Người hướng đạo 27-3-75                
Thiên địa vận vật 22-7-75                 
Thiên đạo là giải thoát 11-7-76          
Tu luyện phải dụng Thần 22-3-78      
Un đúc đạo tâm 12-3-79                   
Mùa xuân hy vọng 13-2-83                
Hườn kinh 08-9-1936