Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

 

Đại Thừa Chơn Giáo
Cuốn 1
 Mặt A


Thánh tựa

Khai kinh
Tam-giáo Thánh-Nhơn
Cao-Đài xuất thế. Cao-Đài hưng truyền
Giải nghĩa bốn chữ Đại-Thừa Chơn-Giáo

Mặt B

Chỉ ý Thuyết-Minh
Thầy thành lập Cao-Đài Đại-Đạo như thế nào?
Nền tảng Cao-Đài Đại-Đạo


Cuốn 2

Mặt A


Tôn chỉ của Cao-Đài Đại-Đạo
Quân-tử và Tiểu-nhơn
Kiên-nhẩn
Hiệp-hòa


 Mặt B

Đoàn-thể
Đạo-Đức
Xã thân giúp đời
Hai mối đại ân
Tỉnh thế


Cuốn 3
Mặt A

Trách đời
Quả-báo luân-hồi
Lý Thiên-nhiên và lý tự-nhiên
Khởi trung tâm-Đạo
Khuyến tu cho thuận Thiên-Ý


Mặt B

Đức-tin
Lý Đạo - Phép tu
Thập nhị liên-phong
Luyện kỷ tu thân
Tu tầm Chơn-Đạo


Cuốn 4
Mặt A

Tiên-Thiên cơ ngẩu
Hậu-Thiên cơ ngẩu
Luận về Đại-Đạo Tâm-Truyền
Nhơn-vật tấn-hóa


Mặt B

Thập Tự Tam-Thanh
"Sắc" "Không" luận
Luận về chữ " Tâm"


Cuốn 5
Mặt A

Xuất thần
Tồn-Tâm dưỡng-tánh
Tham-thiền nhập định
Luyện Đạo
Tam-Thừa Cửu-chuyển


Mặt B

Dưỡng sanh tánh mạng
Vũ-Trụ
Địa-cầu 68
Thiên-đàng Địa-ngục
Đại-Đạo phục-hưng - Cao-Đài xuất-thế


Cuốn 6
Mặt A

Cách thức thờ phượng
Ấn-chứng Thiêng-Liêng
Đàn ra Kinh Đại-Thừa


Mặt B

Đàn Chợ Lớn
Thảo-Lư Đàn


Cuốn 7
Mặt A

Trước-Tiết Tàng-Thơ
Đàn Phú Lâm


Mặt B

Long-Ẩn Đàn
Phàm tự - Bài ca tụng
Lời cầu-nguyện