Kinh Cúng Tứ Thời

Niệm Hương
Khai Kinh
Kinh Ngọc-Hoàng Thượng-Đế
Thích Giáo
Tiên Giáo 
Nho Giáo
Bài Dâng Hoa 
Bài Dâng Rượu
Bài Dâng Trà
Ngũ Nguyện
Phật Mẫu ChơnKinh
Kinh Giải Oan
Kinh Tắm Thánh 
Kinh Hạ Huyệt
Vãng Sanh Thần Chú
Kinh Khai Cửu
Kinh Đệ Nhứt Cửu
Kinh Đệ Nhị Cửu 
Kinh Đệ Tam Cửu
Kinh Đệ Tứ Cửu
Kinh Đệ Ngũ Cửu
Kinh Đệ Lục Cửu
Kinh Đệ Thất Cửu
Kinh Đệ Bát Cửu
Kinh Đệ Cửu Cửu
Kinh Tiểu Tường
Kinh Đại Tường
Di - Lặc Chơn Kinh 
Kinh Sám Hối
Kinh Thuyết Pháp
Kinh Nhập Hội
Kinh Xuất Hội
Kinh Đi Ra Đường 
Kinh Khi Về
Kinh Khi Thức Dậy
Kinh Vào Học-1 
Kinh Vào Ăn Cơm
Kinh Hôn Phối
Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu
Kinh Cứu Khổ
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu