Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ

Từ Bi - Bác Ái - Công Bình

Thư ngỏ

Xây tạo thế hệ mới

Kiếp hiện sinh

Ðàn dạy Thanh niên ngày 28-2-1967

Ý thức sứ mạng    mặt B

Ý nghĩa hiến dâng

Nhắn với Thanh Thiếu Niên

Khuyên nhủ Tu Sinh

Mần non đạo đức